KBTs logo

VISJON

Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester
Vi løfter brukerstemmen

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) er en ideell stiftelse som jobber for å løfte fram brukerstemmen i spørsmål om helse og velferd. Vi ønsker å være ledende i å utvikle prosjekter hvor brukernes erfaringer er kunnskapsgrunnlaget. Målet vårt er å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling.

Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med, og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer. Vi mener at erfaringsbasert kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.

 

Hovedsatsingsområder

Brukermedvirkning

  • for voksne
  • for barn og unge
  • i arbeid og rehabilitering
  • i forskning og fagutvikling

Hvordan jobber vi?

For å styrke brukere og brukerorganisasjoner i samspillet med tjenesteytere og offentlige myndigheter, jobber vi på flere måter.

Vi samarbeider med kommuner, brukerorganisasjoner og helseforetak om prosjektutvikling for å fremme målet vårt. For å spre kunnskap samarbeider vi med NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid i kommunene), Erfaringskompetanse (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) og de andre brukerstyrte sentra.

 

Hva gjør vi?

  • Evalueringer av helsetjenester, hvor KBT i den forbindelse er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker
  • Nyskaping (innovasjon) med utgangspunkt i brukeres erfaringer
  • Brukerrelaterte forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner
  • Samling, dokumentasjon og spredning av kunnskap om brukeres erfaringer