Recovery i Norge

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.

 Eksempler på recovery-tilbud i kommuner og fylker

Flere og flere kommuner får øynene opp for recovery-orientert praksis og jobber mot recovery som grunntanke i de psykisk helse- og rustjenestene de tilbyr. Her er et utvalg gode eksempler på recovery-orienterte praksiser i kommuner:

 Eksempler på andre tilbud og tiltak i Norge

 • Rockovery – Tiltaket bygger på musikkterapi med målsetting om personlig utvikling, empowerment, noe fast å gå til, meningsfull aktivitet, gode opplevelser og formidling gjennom å få mulighet til å spille musikken sin profesjonelt live foran et publikum. Deltakerne er tilknyttet barnevern, rusomsorg, psykisk helsevern, kriminalomsorg eller andre hjelpetjenester.
 • Hurdalsjøen Recoverysenter , Recoveryakademiet – Behandlingstilbud som bygger på recovery-orienterte metoder, og som eksempelvis benytter metoden IMR (Illness Management and Recovery). Brukermedvirkning, aktiv miljøterapi, individuell tilpasning, arbeidstrening og fysisk aktivitet står sentralt. Tilbudet ligger i Hurdal, Akershus. Incita sine tilbud bygger i hovedsak på recovery-orienterte praksiser. Tilbudet inkluderer også medisinfrie behandlingsmetoder.
 • RIO-ReStart. Rehabiliteringstilbud for personer som har gjennomført rusbehandling eller soning og som ønsker å være rusfri, få arbeid og et verdig liv. Tilbudet ligger på Bragdøya i Kristiandsandsfjorden, og inkluderer ulike tiltak: dagtilbud, arbeidstrening, ulike kurs og selvutvikling med mer. Samarbeider blant annet med Bragdøya Kystlag, NAV, Gatejuristen, Sørlandsparken næringsforening, Kirkens Bymisjon og Kriminalomsorg i frihet. RIO drifter i tillegg Kafe X i Tromsø og Idrett mot Rus.
 • Fontenehus – Per dags dato er det 14 ulike Fontenehus i Norge, og disse finner man i Asker, Tromsø, Bergen, Stavanger, Drammen, Hønefoss, Oslo Øst, Oslo, Rygge, Harstad, Kongsberg og Gjøvik. I tillegg er Fontenehuset i Trondheim under utvikling. Husene jobber for at arbeidstrening skal få en sentral plass i tilbudet til personer med psykiske helseproblemer. Medlemmer og ansatte medarbeidere jobber side om side, og man forsøker å gjøre slik at husene fungerer og utvikles til det beste for mennesker med ulike forutsetninger og behov. Myndiggjøring (empowerment) og gjenvinning av kontroll er sentrale begreper innen Fontenehusmodellen. Man trenger ikke henvisning for å benytte seg av tilbudene.
 • Krafttak for sang – Et lavterskeltilbud hvor korsang blir brukt som metode for å fremme bedring og deltakelse for folk med psykiske helseplager. Tilbudet vil bidra til glede i livet, økt selvtillit, økt energi, tro på seg selv, mestring og bedre helse. Tilbudet fins i følgende kommuner: Bergen, Kongsberg, Vestre Toten, Alta, Klepp, Harstad, Fjaler, Målselv, Namsos, Sauherad, Steinkjer, Surnadal, Søndre Land, Vestre Slidre, Vinje, Ås, Jondal, Ullensvang og Odda, og Midsund, Nesset og Molde. Les om studien som ble gjort på dette her.
 • Kommunelosen – Bistår ledere og ansatte i kommuner i arbeid med blant annet recovery, med formål om å takle utfordringer og utvikle mål og retning for arbeidet. Tilbyr kurs og ulike konsepter for opplæring, workshops og rådgivning.

 De regionale brukerstyrte sentra

Logo Knutepunkt for Recovery

Sammen med de andre regionale brukerstyrte sentra er KBT i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for RecoveryKnutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk. Prosjektet har følgende målsetting:

 • Anerkjennelse av at recovery er en personlig og sosial prosess.
 • Anerkjennelse og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap.
 • Reell recovery for brukerne, god ressursutnyttelse for tjenestene og likeverdige samarbeidsprosesser.
 • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.

Gjennom aktiviteter som undervisning, veiledning, kurs, verktøy og innsamling og formidling av erfaringskunnskap vil vi styrke enkeltpersoner og grupper, forebygge stigmatisering og utenforskap, og fremme menneskerettigheter, verdige levekår og økt deltakelse for alle. Vi vil bistå og samarbeide med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak for å bidra til at erfaringskunnskap legges til grunn for recovery-baserte tjenester og praksiser.

Hvert senter har opparbeidet seg spisskompetanse på ulike områder. Når det gjelder recovery, kan du lese om hvordan KBT arbeider med dette nederst i denne artikkelen. Her er noen eksempler på hvordan de andre sentra jobber med dette:

 • Bikuben Regionalt Brukerstyrte Senter
  • Pårørende møteplass: Pårørende og fagfolk innen psykisk helse og/eller rusomsorgen, for å utveksle erfaringer og kunnskap om å være pårørende.
  • Selvstyrkingskurs for ulike grupper mennesker med psykisk helseutfordringer.
  • Mestringsgrupper.
 • Vårres Regionat Brukerstyrte Senter
  • Likepersonssamtaler: Samtaletilbud med personer med egenerfaring.
  • Mestringskurs: Et kurs med mål om å gi mennesker med ulike helseproblemer og funksjonsnedsettelser eller pårørørende verktøy til å bedre kunne mestre hverdagen. Tema som gjenkjenning av symptomer, mål, hverdagsplan, fysisk aktivitet og kosthold, kommunikasjon og problemløsning er i fokus.
  • Treffsted med ulike aktiviteter.
 • ROM Agder
  • Kjøkkenpraten: Et tiltak som innebærer samling rundt kjøkkenbordet for folk som ønsker å utveksle erfaringer om psykisk helse. Målet er å bidra til håp og ny kunnskap om hvordan å leve med og mestre sine utfordringer.
  • Kjøkkenpratlederkurs: Opplæring i Kjøkkenpratens historikk og struktur, ledelsesprinsipper, evalueringer, recovery, empatisk kommunikasjon, offertrekantens rolle, ivaretakelse av seg selv og veiledningsnettverk.
 • Sagatun Brukerstyrt Senter
  • Recoveryaktivitet på Sagatun: Plenumsforelesning, diskusjon og gruppearbeid med mål om å få mer kunnskap om recovery som prosess og praksis og å få innsikt i dokumenterte forhold og erfaringer som fremmer helse og verdier som bidrar til bedringsprosesser.
  • Verktøykassa for brukermedvirkningSelvstyrkingskurset gir en innføring i empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Prosesslederkurs innebærer de samme temaene, men retter seg mot de som ønsker å lede en gruppe eller organisasjon i arbeidet med dette.
  • Treffsted med ulike aktiviteter.

Recoveryverksted på Sagatun

Bli kjent med Sagatun Brukerstyrt Senter og deres Recoveryverksted i denne filmen:

https://www.youtube.com/watch?v=KTfMMwUESHw