Hvordan jobber KBT med Recovery?

Illustrasjon: Kbt og recovery

KBT mener at god hjelp tar utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Vi har tro på at det finnes ressurser i hvert menneske. Med riktig støtte kan man mestre hverdagen sin og leve et godt og verdig liv på tross av psykisk helse- eller rusutfordringer.  Dette er noe av kjernen i recovery-filosofien. KBT jobber for…

Les mer

Litteratur om Recovery

Illustrasjon Litteratur om Recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Se våre engelske ressurssider for litteratur på engelsk. Offentlige dokumenter Recovery er politisk forankret i følgende offentlige dokumenter: Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) (Prop. 15 S (2015-2016)). (2014) Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (Veileder). Helse- og omsorgsdepartementet. (2014). Folkehelsemeldingen og Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet…

Les mer

Recovery i Norge

Illustrasjon: Recovery i Norge

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.  Eksempler på recovery-tilbud i kommuner og fylker Flere og flere kommuner får øynene opp for recovery-orientert praksis og jobber mot recovery som grunntanke i de psykisk helse- og rustjenestene de tilbyr. Her er et utvalg gode eksempler på recovery-orienterte praksiser i kommuner: Rogaland og Sunnhordaland Asker kommune Driver…

Les mer

Kritikk mot Recovery

illustrasjon: kritikk mot recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Recovery – et relativt nytt begrep for mange Recovery som tenkning og praksis har også vært preget av skepsis og kritikk. Først og fremst bunner det i at begrepet er diffust og abstrakt både når det gjelder definisjon og praktisk utførelse. Da det i stor grad dreier seg…

Les mer

Recovery: kurs og utdanning

Illustrasjon kurs

 Opplæring, utdanning, kurs og foredrag Utdanning og opplæring – Kunnskap om recovery inngår i mange utdanningsløp i helsesektoren. Her er noen studietilbud som går spesifikt på recovery i Norge: Recoveryorienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk, ved Universitetet I Stavanger. Recovery Colleges i Bergen – Kurs og utdanning for å utvikle kunnskap og ferdigheter som hjelper…

Les mer

Recovery i helsetjenesten

Illustrasjon: Recovery i helsetjenesten

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Implementering av recovery-orienterte praksiser i helsetjenestene forutsetter en omstilling av fagfolk og en praksisendring i form av nye prosedyrer og rutiner. Det krever heving av faglig kompetanse om recovery for at tjenesten skal få recovery som grunntanke og handlingsmåte i behandlingstilbudene. Sammen om mestring (2014) skriver at: «Recoveryperspektivet legger til…

Les mer

Ulike former for Recovery

Illustrasjon: ulike former for recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Borg, Karlsson og Stenhammer (2013) skriver at det er ulike tilnærminger til utviklingen av recovery-begrepet, og hevder at denne bygger på to forskjellige kilder: de psykiske helsetjenestene og brukererfaringer og grasrotbevegelsene sine erfaringsbaserte kunnskaper. Førstnevnte fokuserer i hovedsak på resultater, mens den andre kilden er opptatt av mobilisering og…

Les mer

Hva er Recovery?

Illustrasjon av recovery

Recovery handler om hvordan den levde erfaringen til mennesker med helseutfordringer fører til at de kan komme forbi utfordringene med å ha en psykisk helseproblemm, til å finne nytt fotfeste til å få en god hverdag og liv med eller uten helseutfordringer.

Les mer