Recovery – hva trenger vi mer kunnskap om?

Post it-lapper med notater fra gruppearbeid på recovery-workshop

Vi har vært på workshop med praksisfeltet, forskere, pårørende og mennesker med egenerfaring fra psykisk helseproblematikk. Vi reflekterte sammen om recovery. Hvordan mennesker med psykisk helseutfordringer kan få en god hverdag og et godt liv, enten gjennom å leve med utfordringene, eller oppleve bedring.

Les mer

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Illustrasjon: Kbt og recovery

Saken skal oppdateres… Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. KBT mener at god hjelp tar utgangspunkt i brukerens behov og ønsker, slik at man sammen kan finne muligheter for utvikling og måter å jobbe med sine utfordringer på. Vi har tro på at det finnes ressurser i hvert menneske, som man ved riktig støtte…

Les mer

Litteratur om Recovery

Illustrasjon Litteratur om Recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Se våre engelske ressurssider for litteratur på engelsk. Offentlige dokumenter Recovery er politisk forankret i følgende offentlige dokumenter: Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) (Prop. 15 S (2015-2016)). (2014) Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (Veileder). Helse- og omsorgsdepartementet. (2014). Folkehelsemeldingen og Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet…

Les mer

Recovery i Norge

Illustrasjon: Recovery i Norge

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.  Eksempler på recovery-tilbud i kommuner og fylker Flere og flere kommuner får øynene opp for recovery-orientert praksis og jobber mot recovery som grunntanke i de psykisk helse- og rustjenestene de tilbyr. Her er et utvalg gode eksempler på recovery-orienterte praksiser i kommuner: Rogaland og Sunnhordaland Asker kommune Driver…

Les mer

Recovery i helsetjenesten

Illustrasjon: Recovery i helsetjenesten

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Implementering av recovery-orienterte praksiser i helsetjenestene forutsetter en omstilling av fagfolk og en praksisendring i form av nye prosedyrer og rutiner. Det krever heving av faglig kompetanse om recovery for at tjenesten skal få recovery som grunntanke og handlingsmåte i behandlingstilbudene. Sammen om mestring (2014) skriver at: «Recoveryperspektivet legger til…

Les mer

Ulike former for Recovery

Illustrasjon: ulike former for recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Borg, Karlsson og Stenhammer (2013) skriver at det er ulike tilnærminger til utviklingen av recovery-begrepet, og hevder at denne bygger på to forskjellige kilder: de psykiske helsetjenestene og brukererfaringer og grasrotbevegelsene sine erfaringsbaserte kunnskaper. Førstnevnte fokuserer i hovedsak på resultater, mens den andre kilden er opptatt av mobilisering og…

Les mer