Hvordan jobber KBT med Recovery?

Illustrasjon: Kbt og recovery

KBT mener at god hjelp tar utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Vi har tro på at det finnes ressurser i hvert menneske. Med riktig støtte kan man mestre hverdagen sin og leve et godt og verdig liv på tross av psykisk helse- eller rusutfordringer.  Dette er noe av kjernen i recovery-filosofien. KBT jobber for…

Les mer

Litteratur om Recovery

Illustrasjon Litteratur om Recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Se våre engelske ressurssider for litteratur på engelsk. Offentlige dokumenter Recovery er politisk forankret i følgende offentlige dokumenter: Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) (Prop. 15 S (2015-2016)). (2014) Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (Veileder). Helse- og omsorgsdepartementet. (2014). Folkehelsemeldingen og Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet…

Les mer

Recovery i Norge

Illustrasjon: Recovery i Norge

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.  Eksempler på recovery-tilbud i kommuner og fylker Flere og flere kommuner får øynene opp for recovery-orientert praksis og jobber mot recovery som grunntanke i de psykisk helse- og rustjenestene de tilbyr. Her er et utvalg gode eksempler på recovery-orienterte praksiser i kommuner: Rogaland og Sunnhordaland Asker kommune Driver…

Les mer

Recovery i helsetjenesten

Illustrasjon: Recovery i helsetjenesten

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Implementering av recovery-orienterte praksiser i helsetjenestene forutsetter en omstilling av fagfolk og en praksisendring i form av nye prosedyrer og rutiner. Det krever heving av faglig kompetanse om recovery for at tjenesten skal få recovery som grunntanke og handlingsmåte i behandlingstilbudene. Sammen om mestring (2014) skriver at: «Recoveryperspektivet legger til…

Les mer

Ulike former for Recovery

Illustrasjon: ulike former for recovery

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti. Borg, Karlsson og Stenhammer (2013) skriver at det er ulike tilnærminger til utviklingen av recovery-begrepet, og hevder at denne bygger på to forskjellige kilder: de psykiske helsetjenestene og brukererfaringer og grasrotbevegelsene sine erfaringsbaserte kunnskaper. Førstnevnte fokuserer i hovedsak på resultater, mens den andre kilden er opptatt av mobilisering og…

Les mer