Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud

KBT har i samarbeid med NAPHA gjennomført et toårig prosjekt om rettighetsinngripende tiltak i kommunale boliger.

Prosjektet har vært en kartlegging av eventuell bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunale og egne boliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med. Kartleggingen har sin bakgrunn i strategien «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). I strategien beskrives 14 konkrete tiltak for å redusere bruken av tvang i de psykiske helsetjenestene, hvor tiltak 4 er å gjennomføre en slik kartlegging i kommunene. Kartleggingens formål var å undersøke hvordan fag-personer og beboere beskriver fenomenet rettighetsinngripende tiltak, hvordan tiltakene begrunnes, hvordan de påvirker hverdagslivet til beboerne samt å undersøke hvilken praksis som beskrives i håndteringen av dilemmaer mellom frivillighet, tvang og faglig forsvarlighet.

Kartleggingen ble gjennomført som en case-studie i ulike typer boliger og botiltak. Det ble gjennomført fokusgruppeintervjuer og noen individuelle intervjuer med beboere og ansatte. Dette ble analysert og oppsummert i en rapport med anbefalinger, som ble sluppet juni 2017. Funnene omhandler følgende tema: tiltaksregulering ovenfor beboere, dilemmaer og gråsoner, tiltak i hjemmet, orden, hygiene og påkledning, mat og drikke, røyking, rusmidler, besøk og overnatting, medisinbruk, kontroll og oppbevaring av gjenstander, inngrep i sosialt liv og økonomistyring.

Forfattere:

Fra KBT: Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Fra NAPHA: Møyfrid Kjølsdal, Gretha Helen Evensen, Turid Møller Olsø og Trond Hatling

Rapport:

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging 2017