Dialogkonferanse i evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal (KBT), Rita Oja (Stangehjelpa), Birgit Valla (Stangehjelpa) og Johanne Bakken Moe (KBT)

Den 13. juni var det duket for dialogkonferanse i evalueringen av Stangehjelpa Team Barn og Unge, en del av prosjektet Min Stemme Teller. Prosjektleder Juni Raak Høiseth og prosjektmedarbeidere Christina Kildal og Johanne Bakken Moe fra KBT tok turen til Stange for å presentere den foreløpige rapporten med funnene vi har gjort i forbindelse med brukernes erfaringer med hjelpen de mottar eller har mottatt hos Stangehjelpa.

Presentasjon.Minstemmeteller.Dialogkonferanse.Stangehjelpa

Prosjektet Min Stemme Teller fikk i 2016 støtte av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse til å utvikle en metode for innhenting av barn og unges erfaringer med hjelpetjenester de benytter. Hensikten er at disse erfaringene skal brukes til utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene, og dermed bidra til mer brukermedvirkning og bedre hjelp for barn og unge. Metoden baseres på Bruker Spør Bruker, som innebærer at personer med egen brukererfaring intervjuer nåværende brukere av en tjeneste. I dette prosjektet har vi engasjert fire unge voksne i alderen 18-23 år som har fått opplæring i metoden, gjennomført intervjuer med brukere, samt analysert datamaterialet og tatt del i rapportskriving. Etter at datamaterialet er analysert blir det skrevet en prosessrapport som blir presentert på et dialogmøte med den aktuelle tjenesten som har blitt evaluert. Hensikten med et slikt møte er at tjenesten skal få komme med innspill og at vi skal få en felles forståelse av funnene i prosessrapporten.

Dialogkonferanse.Minstemmeteller.Stangehjelpa

Leder for Stangehjelpa, Birgit Valla, og ansatte i Team Barn og Unge tok godt i mot oss da vi kom for å presentere rapporten. Den engasjerte gjengen diskuterte hva de synes var viktig å gripe tak i. De mente det var gjenkjennbare styrker og problemstillinger ungdommene kom med. Mye av det som ungdommene så på som viktig i hjelpen ble en bekreftelse på at Stangehjelpa jobber på riktig måte. Hovedtemaet for diskusjonen ble evalueringsverktøyet Feedback Orienterte Tjenester – FIT, som Stangehjelpa bruker aktivt. Fokuset var på hvordan man på best mulig måte sørger for at de og ungdommene opplever at de eier verktøyet sammen og skaper felles forståelse av hva som fungerer og ikke fungerer i samtalene ut i fra scoren på FIT.

De ansatte stilte seg positivt til evalueringen, og syntes det var nyttig og verdifullt å få tilbakemeldinger på denne måten om hva som fungerer bra og mindre bra med jobben de gjør. På bakgrunn av funnene fra evalueringen og nye vinklinger som framkom på dialogmøtet skal det skrives en sluttrapport som blir offentliggjort i løpet av sommeren.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Stangehjelpa!