Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud

KBT har i samarbeid med NAPHA gjennomført et toårig prosjekt om rettighetsinngripende tiltak i kommunale boliger. Prosjektet har vært en kartlegging av eventuell bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunale og egne boliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med. Kartleggingen har sin bakgrunn i strategien «Bedre kvalitet – økt frivillighet.…

Les mer

Studietur til Wales og London

Bilde: Alle studieturdeltakerne med Jas Johal fra Reaching Out East i rutete skjorte i forkant.   KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Målet med prosjektet er å utveksle erfaringer med, utvikle og prøve ut metoder og modeller for tjenesteinnovasjon på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. Prosjektet er…

Les mer

Rapport fra møter i brukerpanelet i Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommune samarbeider om prosjektet «Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling». Målet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukers ståsted. KBT er hovedansvarlig for…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun brukerstyrt senter er et av fem regionale brukerstyrte sentere i Norge. De tilbyr blant annet musikkverksted, kreativt verksted, lavterskelarbeid og arbeidspraksis, recoveryverksted og verktøykassakurs. Sagatun kontaktet KBT med ønske om å evaluere deres tilbud, og på bakgrunn av det ble det gjennomført en Bruker Spør Bruker(BSB)-undersøkelse i juni 2017. Totalt ble 19 av senterets…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

I 2016 innledet Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE) et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i frivillig sektor, representerer et viktig supplement til det ordinære hjelpeapparatet for personer som vil et…

Les mer