Skal evaluere Stangehjelpa Team barn og unge

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

 

Siste helga i september var fire engasjerte unge voksne fra prosjektgruppa i Min Stemme Teller samlet på KBT for å få opplæring i Bruker Spør Bruker-metoden. Parallelt med dette foregår rekrutteringen av barn og ungdom mellom 12 og 18 år som er brukere av Stangehjelpa Team barn og unge. Disse skal bli intervjuet og komme med tilbakemeldinger på hvordan de opplever tjenestene de får.

 

Unge intervjuer ungdom

Evalueringen tar utgangspunkt i at den beste informasjon fremkommer ved at unge voksne med brukererfaringer gjennomfører intervjuene. Prosjektgruppa bestående av Johanne Bakken Moe, Ellinor Elvrum Evensen, Liva Elvira Myrvold Nynes og Christina Kildal er mellom 18-23 år og har  selv en egenerfaring med psykiske helseutfordringer og bruk av helsetjenester. Dette er selve kjernen i Bruker Spør Bruker-metoden, som er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å utvikle helsetjenester. Ved at man intervjues av noen med lignende erfaringer som en selv vil relasjonen mellom intervjuer og informant ta en annen form enn den som oppstår under en tradisjonell evaluering.

Prosjektet Min Stemme Teller har tidligere evaluert både Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved St. Olavs Hospital og ved Sykehuset Levanger. Tilbakemeldinger fra deltakerne,bekrefter at vi oppnår nettopp dette. Barn og unge som har deltatt i evalueringen forteller at det å bli intervjuet av noen uavhengige av tjenesten som var nær dem i alder og som hadde egenerfaring bidro til større forståelse, bedre holdninger og mer likestilte roller. De opplevde også at settingen ble mer uformell og trygg, og at det var enklere å snakke fordi man kunne relatere til hverandre.  Samtlige som har blitt intervjuet frem til nå har ment at dette var en god måte og mulighet å gi tilbakemeldinger til tjenesten på. Noen fortalte også at dette var den eneste sjansen de hadde fått til å komme med tilbakemeldinger til den hjelpen de får/har fått.

 

Et klart behov

BUP opplevde det som veldig nyttig å få konkrete tilbakemeldinger direkte fra tjenestens brukere, og at det var positivt at evalueringen ble gjennomført av noen utenifra. Det ble sagt at funnene fra evalueringen var noe de kjente igjen ungdommene sine i og som speilet virkeligheten bra, samtidig som at det ble avdekket flere problemstillinger som ellers ikke hadde kommet frem. Sluttrapporten fra evalueringen har blitt distribuert til samtlige ansatte og kan brukes som et verktøy i tjenesteutvikling og justering av praksis ved avdelingene.

 

Stort engasjement fra Stangehjelpa

Å bli evaluert på den jobben man gjør som tjenesteyter kan skape både usikkerhet og skepsis, men i Stangehjelpa har KBT blitt møtt med stor motivasjon og ønske om å få tilbakemeldinger på det de driver med. Vår kontaktperson i teamet, Rita Oja, forteller at tilbakemeldinger og kritikk ikke er noe de frykter, men tvert i mot ønsker slik at de kan gi enda bedre hjelp til barn og unge. Tjenesten er styrt etter prinsippet om at brukerne skal være med å forme tjenesten, en såkalt bottom-up tankegang.

Stangehjelpa har de siste årene fått økt oppmerksomhet nasjonalt. De skiller seg ut fra de fleste andre kommunale tilbud blant annet ved at de ikke stiller diagnoser og ikke skriver vedtak. Dette er noe de har fått en del kritikk for, men også ros og er til inspirasjon for mange tjenesteytere i landet.

– Dette er noe av grunnen til at det blir ekstra interessant å evaluere nettopp dem. Vi håper å finne ut mer om av hva som fungerer og hvorfor, og hvilke problemstillinger det eventuelt kan ha ført med seg, sier prosjektleder Juni Raak Høiseth. Hun deltok også i opplæringen denne helga, sammen med Dagfinn Bjørgen som sto for undervisningen.