Vil du dele dine erfaringer med å motta behandling for spiseforstyrrelser?

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge (KBT Midt-Norge) og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre et prosjekt der vi skal undersøke hvilke erfaringer tidligere pasienter med spiseforstyrrelser har når det kommer til hva som var deres behov for hjelp, før de oppsøkte behandling, underveis i tilfriskningsprosessen, mens de var i behandling, og i tiden etter avsluttet behandling.

Resultatet fra undersøkelsen vil bli presentert i et informasjonshefte som vil bli distribuert til ulike målgrupper, deriblant helsepersonell, brukere, pårørende og andre som møter personer med spiseforstyrrelser i de ulike (sykdoms-) fasene. Heftet vil også bli gjort tilgjengelig for nedlastning på nett. I tillegg vil det bli skrevet en artikkel basert på intervjuene i dette prosjektet.

Vi søker nå etter personer over 18 år som tidligere har mottatt behandling for spiseforstyrrelser (uavhengig av hvilken diagnose) enten poliklinisk eller innleggelser i institusjon. Det bør være over to år siden du avsluttet behandlingen, slik at du også har mulighet til å kunne si noe om hvilke behov du har hatt for oppfølging i tiden etter avsluttet behandling. Pågående behandling for andre typer psykiske helseutfordringer er ikke til hinder for å delta i denne undersøkelsen.

Du vil bli invitert til å delta i et fokusgruppeintervju med 5-8 personer. I intervjuet vil vi ikke komme til å etterspørre sykdomsrelaterte eller personsensitive data, men kun konsentrere oss om dine erfaringer knyttet opp mot hvilke behov du hadde før, under og etter avsluttet behandling. Intervjuerne som leder fokusgruppeintervjuene har selv egenerfaring med spiseforstyrrelser.

Det vil bli utført intervjuer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Intervjuene vil bli utført i siste halvdel av mars. Nærmere dato vil bli bestemt senere.

For mer informasjon eller ønske om å delta i undersøkelsen, kontakt prosjektleder Juni Raak Høiseth:

E-post: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no

Mobil: 988 88 298