Bruker Spør Bruker-evaluering – Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Programstyret for Inn på tunet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tok kontakt med Mental helse, som sammen med Brukerstyrt senter i Midt-Norge foretok en brukerundersøkelse av tilbudene ved fem Inn på tunet-gårder i Trøndelag.

Dagfinn Bjørgen ved Brukerstyrt senter i Midt-Norge ledet arbeidet, og gjennomførte analysene som rapporten bygger på i samarbeid med Karl Johan Johansen. Heidi Westerlund, Ann Kristin Norheim og Marius Moholt bistod i gjennomføringen av intervjuene. Programstyret ved Inn på tunet og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsket å kartlegge hvordan tjenestetilbudene og brukermedvirkningen fungerte på gårdene, samt å bidra til positive utviklingsprosesser av tilbudene. Det var også et mål at evalueringen skulle bidra til innsikt som kunne overføres til andre virksomheter i Trøndelag og andre steder i landet der Inn På Tunet er etablert.

Aktørenes mål med tiltaket var i stor grad sammenfallende. Det var ulik målforståelse blant brukerne om kvalifisering til arbeid. Det var i noen tilfeller mindre samsvar mellom gårdens produksjon av gårdsprodukter og brukernes innsats. Det økonomiske utbyttet av å delta i tiltaket ble av noen av brukerne beskrevet som lite. Brukerne opplevde arbeidsoppgavene som meningsfylte, men noen mente at de mer var koblet til et trivelig fellesskap enn en personlig plan for utvikling. Gårdene bidro til opplevelse av mestring.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Karl Johan Johansen

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering av Inn på tunet (2007)