Bruker Spør Bruker-evaluering – St. Olavs Hospital HF Psykisk helsevern – Samhandling og kvalitet

Mental Helse Sør-Trøndelag tok initiativet til en evaluering av Psykisk helsevern der man ønsket å styrke brukerperspektivet i tjenestene. Prosjektet er en av flere videreføringer av samhandlingsprosjektet «Lettere tilgang til en samordnet psykiatritjeneste».

Overordnet problemstilling for undersøkelsen var samhandling og samarbeid rundt pasienter innlagt ved avdelinger i psykisk helsevern. Det ble gjort intervjuer med i alt 80 pasienter ved avdeling Tiller DPS, Leistad DPS, Østmarka og Haukåsen.

Hovedkonklusjonen i rapporten var at psykisk helsevern ga et nødvendig tilbud for pasienter som var i situasjoner som hadde utviklet seg over tid. For at tilbudet skulle fungere optimalt var det viktig med tydelig innhold, varighet og kontinuitet i oppfølgingen. Alle de vi spurte ga uttrykk for at de ønsker å bo hjemme, og det kunne virke som at en del pasienter ikke ble tilstrekkelig tatt på alvor i egen vurdering av situasjonen. For å kunne delta aktivt selv må man ha premissene og rammene for dette klart, forberedelser på det som skal skje og en individuell plan (IP) som fungerer etter hensikten.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering av Psykisk helsevern St. Olavs Hospital HF – Samhandling og kvalitet (2007)