Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Formålet med prosjektet var å kartlegge brukeres erfaringer og tilfredshet med ACT-team i Norge, opplevelse av egen bedringsprosess og opplevelse av relasjonen til den personen i ACT-teamet som har vært viktigst for dem.

Prosjektet ble gjennomført som en del av den forskningsbaserte evalueringen av ACT-team i Norge. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen gjennomførte i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Akershus universitetssykehus, FOU Psykisk helsevern, semistrukturerte intervju etter Bruker Spør Bruker-modellen med brukere som hadde hatt kontakt med teamene i to år. Intervjuene ble gjennomført i 2012-2013, og totalt 76 brukere ble intervjuet. Brukerne ble spurt om sin erfaring med tjenestene, sin opplevelse av egen bedringsprosess, viktige relasjoner og viktige hendelser i behandlingen.

ACT (Assertive Community Treatment) er en behandlingsform der ambulante, tverrfaglige team driver oppsøkende behandling av mennesker med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser. Resultatene fra undersøkelsen var at brukerne var svært tilfredse med tilbudet. Den helhetlige og oppsøkende arbeidsformen til teamene ble fremhevet som viktig, og mange beskrev relasjonen til sin kontakt i ACT-teamet som god. Brukerne rapporterte et positivt syn på egen bedringsprosess.

 

Forfattere:

Kristin Sverdvik Heiervang
Heidi Westerlund
Dagfinn Bjørgen
Ann-Mari Lofthus
Arnhild Lauveng
Torleif Ruud

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team (2014)