Hvordan jobber KBT med brukermedvirkning for barn og unge?

Bilde av unge mennesker

Vil du samarbeide med oss på barn- og ungefeltet?

KBT jobber med brukerinvolvering av barn og unge på flere ulike måter. Vi gjennomfører og deltar på ulike prosjekter, bidrar på kurs og konferanser samt har en ressursgruppe bestående av unge personer fra flere steder i landet.

Juni Høiseth (bilde)

I KBT er det Juni Raak Høiseth (bildet) som jobber aller mest med brukermedvirkning for barn og unge, og er også kanskje en av dem i Norge som har mest kompetanse på feltet. I tillegg til å ha ansvar for ulike prosjekter innen brukermedvirkning for barn og unge i KBT, bidrar hun som foredragsholder på flere arrangement. I 2022 bidrar hun også i det nasjonale implementeringsteamet for FACT Ung.

KBT er alltid interessert i å komme i kontakt med og samarbeide med barn og unge. Enten du ønsker å bidra i ressursgruppen vår, dele dine erfaringer gjennom intervjuer når vi jobber med prosjekter eller bidra på andre måter.

Har du spørsmål om brukermedvirkning for barn og unge, eller ønsker å samarbeide med oss, kan du ta kontakt med Juni:

Telefon: +47 988 88 298
E-post: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no

Hvordan kan vi gjøre brukermedvirkning enklere på barn- og ungefeltet?

Vi vet at mange, både de som jobber på barn- og ungefeltet og de unge selv, ønsker at de som bruker tjenestene skal kunne involveres mer og bedre. Men hvordan kan vi få det til i praksis? Det ser det 2-årige prosjektet Rom for medvirkning nærmere på.

Gjennom flere pasient- og brukerundersøkelser har vi sett at det kan være vanskelig å få til reell brukeremedvirkning. Ungdommene føler seg ikke hørt, og noen opplever i liten grad å få mulighet til å gjøre egne valg med tanke på egen behandling. Samtidig opplever fagpersoner at det kan være utfordrende å få til reell brukermedvirkning innenfor de rammene de må forholde seg til.

I Rom for medvirkning vil derfor unge med egenerfaring og fagpersoner samarbeide om å finne ut hvordan disse utfordringene kan løses. Resultatet fra prosjektet vil presenteres i et ressurshefte, korte filmer og en podcast.

Rom for medvirkning er støttet av Stiftelsen Dam, gjennom Rådet for psykisk helse.

 

Støttet av Stifelsen Dam (bilde av logo)

Psykisk helsefremmende fritidstilbud

Mange unge opplever i perioder ensomhet, eller andre former for utenforskap. Gjennom det ettårige prosjektet Glimt Ung fant flere ungdommer på Heimdal i Trondheim et "alternativ til Maccern". Brukermedvirkning var en viktig del av prosjektet, og ungdommene som brukte tilbudet skulle være med på å utforme det.

Prosjektet var på mange måter en suksess. Noen fant nye venner, andre et sted å være. Glimt ung skulle være et sted hvor du kunne komme som deg selv og være akkurat den du er.

En ainna plass

Da prosjektet var over, ble det et stort savn for flere av dem som hadde brukt stedet og tilbudene der. Så stort, at fire av ungdommene tok kontakt med oss i KBT, og sammen søkte vi om et nytt prosjekt - "En ainna plass", et fritidstilbud som skulle være "En ainna plass enn Mæccern".

Prosjektet fikk finansiering for ett år. De fire ungdommene, som også har blitt en del av KBT sin ressursgruppe, ble ansatt i prosjektet som erfaringskonsulenter. I En ainna plass har brukermedvirkning vært sentralt, helt fra prosjektsøknaden og til utformingen av tilbudet og drift av Plassn fram til prosjektslutt i august 2023.

 

Min stemme teller

Prosjektmedarbeidere fra Min stemme teller (bilde)

Ny kunnskap om brukermedvirkning

I 2015 ble pilotprosjektet «Min stemme teller», i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Redd barna region midt, og Mental Helse Ungdom, satt i gang.

Prosjektet skulle prøve og tilpasse Bruker Spør Bruker-metoden for ungdom 16-18 år i St. Olavs BUP Trondheim. En gruppe unge prosjektmedarbeidere som har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester fikk opplæring i BSB. De deltok i utforming av intervjuguide, gjennomføring av intervju, analysearbeid og rapportskriving.

Ville bidra til mer reell brukerinvolvering av barn og unge

Hensikten med prosjektet var å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for barn og unge i en klient-, pasient- eller brukerposisjon. Målet var å sørge for at målgruppen fikk formidlet erfaringene på selvstendig grunnlag, for å så bringe funnene videre til systemnivå for å sikre at tjenestene kontinuerlig utvikler seg etter barn og unges erfaringer og synspunkter. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

I 2017 fikk KBT støtte fra Stifelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse til å videreføre «Min stemme teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt, der vi skulle videreutvikle og prøve ut metoden for ulike aldersgrupper og tjenester, både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

Verdifull kunnskap og økt mestring

Min stemme teller resulterte i 4 Bruker Spør Bruker-evalueringer av ulike tjenester, og én sluttrapport (2021). Prosjektet ga oss verdfull kunnskap om brukermedvirkning for barn og unge.   Som en sideeffekt, opplevde våre unge prosjektmedarbeidere mye mestring av å delta i prosjektet.

Samarbeid med RKBU

KBT inngikk i 2017 et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern Midt-Norge (RKBU Midt-Norge). Hensikten med samarbeidet for begge parter er å styrke brukerperspektivet og gyldiggjøre barn og ungdoms brukerkunnskap innen

 • forskning
 • tjenestestøtte
 • undervisning
 • formidling

KBT skal bidra med brukerkompetansen inn i disse fire arbeidsområdene. Siden 2017 har vi bidratt inn i ulike prosjekter, og gitt råd om brukermedvirkning for barn og unge.

Kompetansesentrenes Arbeidsgruppe Barn og Unge

I 2018 ble det etablert en Arbeidsgruppe for barn og unge, hvor KBT sitter sammen med representanter fra

 • Statsforvalteren i Trøndelag (oppvekst- og velferdsavdelingen, helse- og omsorgsavdelingen)
 • RKBU Midt-Norge
 • Statped
 • KoRus Midt-Norge
 • RVTS Region-Midt
 • Fylkeskommunen
 • Bufetat  

Helsedirektoratet har gitt føringer om styrket samarbeid mellom kompetansesentre og statsforvalteren. KBT er i denne sammenheng med på å sikre at brukerperspektivet blir ivaretatt i de ulike kompetansesenternes og statsforvalterens arbeid og prosjekter.

 

Regionale kompetansesentre i Bedre Tverrfaglig Innsats – BTI 

Bedre tverrfaglig innsats - BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn/unge og foreldre det er knyttet bekymring til. Hensikten er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen ved å bidra til tidlig innsats, samordning og brukermedvirkning.

Modellen gir oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester og samarbeid med brukere/pårørende. KBT sitter i nettverket som arbeider med denne modellen, med hensikt om å sikre ivaretakelse av brukerperspektivet.

Andre deltakere i nettverket er:   

 • LMS 
 • KoRus 
 • RKBU Midt-Norge 
 • RVTS Region-Midt 
 • Statped  
 • kommuner som jobber med BTI-modellen  

 

KS læringsnettverk

KBT har vært aktivt med i KS` læringsnettverk på området «God samhandling for barn og unge».

Formålet med nettverket var å utvikle og forbedre de kommunale helsetjenestene for å sikre god samhandling for barn og unge med psykisk helse- og rusproblematikk. Med fokus på spørsmålet “Hva er viktig for deg?”, settes tjenestenes praksis i lys for refleksjon og diskusjon, læring og inspirasjon. Sammen med unge personer med brukererfaring har vi bidratt med fokus på og formidling av brukerperspektivet fra barn og unges ståsted. Det gjorde vi gjennom opplegg med foredrag og gruppearbeid.

Nasjonalt implementeringsteam -  FACT ung

FACT ung er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam som skal gi integrert og langvarig behandling til ungdom med store og sammensatte behov. Målgruppen er unge i alderen 12 –25 år med alvorlig funksjonssvikt på flere områder i livet. I forbindelsen med satsingen og etableringen av FACT ung-team er det etablert et nasjonalt implementeringsteam.

NAPHA har ansvaret for koordinering og gjennomføring av opplæring og implementeringsstøtte for teamene. De samarbeider i den forbindelse med andre kompetansemiljøer. Deriblant KBT som har hovedansvar for arbeidet med brukermedvirkning. Les mer om brukermedvirkning i Fact ung i denne saken på napha.no.

Det nasjonale implementeringsteamet består av:  

 • Juni Raak Høiseth, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT 
 • Stine Løvreide, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og SØR) 
 • Siv Skotheim, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU – vest) 
 • Hanne Clausen, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (NKROP)  
 • Trond Hatling, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
 • Trine Pettersen, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
 • Kristin Trane, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)