Hvordan jobber KBT med brukermedvirkning for barn og unge?

KBT vil bidra gjennom satsing på prosjekter som omhandler kvalitetssikring, metodeforskning, og brukerinvolvering av barn og unge, og videreformidling av dette arbeidet gjennom undervisning og dokumentasjon.

Min Stemme Teller

I 2015 ble pilotprosjektet «Min stemme teller», i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Redd barna region midt, og Mental Helse Ungdom, satt i gang for utprøving og tilpasning av Bruker Spør Bruker-metoden for ungdom 16-18 år i St. Olavs BUP Trondheim. En gruppe unge prosjektmedarbeidere som har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester fikk opplæring i BSB, og deltok i utforming av intervjuguide, gjennomføring av intervju, analysearbeid og rapportskriving. 02.11.2015 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra BUP der sluttrapporten ble presentert og diskutert. Hensikten med prosjektet var å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for barn og unge i en klient-, pasient- eller brukerposisjon. Målet var å sørge for at målgruppen fikk formidlet erfaringene på selvstendig grunnlag, for å så bringe funnene videre til systemnivå for å sikre at tjenestene kontinuerlig utvikler seg etter barn og unges erfaringer og synspunkter. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

I 2017 fikk KBT støtte fra Stifelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse til å videreføre «Min stemme teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt, der vi skal videreutvikle og prøve ut metoden for ulike aldersgrupper og tjenester, både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Til nå har det blitt gjennomført tre evalueringer, og to til er i gang. Etter pilotprosjektet i 2015 som beskrevet over, ble prosjektet videreført i 2017 med evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger. I 2018-2019 gjennomførte vi en evaluering av Team barn og unge i Stangehjelpa. Paralellt begynte vi med en ny evaluering av BUP St. Olavs Hospital, hvor vi nettopp har intervjuet brukere og pårørende, og snart begynner å skrive rapport. Høsten 2019 startetvi evaluering av hjelpetiltak i barnevernstjenesten i Hemne og Snillfjord kommune, hvor vi nå skal i gang med intervjuer.

KS læringsnettverk

KBT har vært aktivt med i KS` læringsnettverk på dette området; «God samhandling for barn og unge». Formålet med nettverket er å utvikle og forbedre de kommunale helsetjenestene for å sikre god samhandling for barn og unge med psykisk helse- og rusproblematikk. Med fokus på spørsmålet “Hva er viktig for deg?”, settes tjenestenes praksis i lys for refleksjon og diskusjon, læring og inspirasjon. Sammen med unge personer med brukererfaring har vi bidratt med fokus på og formidling av brukerperspektivet fra barn og unges ståsted. Det gjorde vi gjennom opplegg med foredrag og gruppearbeid.

Kompetansesentras Arbeidsgruppe Barn og Unge

Vi er også aktivt med i andre nettverk; I 2018 ble det etablert en Arbeidsgruppe for barn og unge, hvor KBT sitter sammen med representanter fra Fylkesmannen i Trøndelag (oppvekst- og velferdsavdelingen, helse- og omsorgsavdelingen), RKBU Midt-Norge, Statped, KoRus Midt-Norge, RVTS Region-Midt og Fylkeskommunen. Formålet med arbeidsgruppen er å styrke samarbeidet mellom sentrene for å kunne understøtte arbeidet for og med barn og unge. Det er utarbeidet en felles plan for arbeidet.

Samarbeid med RKBU

KBT inngikk i 2017 et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern Midt-Norge (RKBU Midt-Norge). Hensikten med samarbeidet for begge parter er å styrke brukerperspektivett og gyldiggjøre barn og ungdoms brukerkunnskap innen forskning, tjenestestøtte, undervisning og formidling. Vi skal få til felles prosjekter, og KBT skal bidra med brukerkompetansen inn i disse fire arbeidsområdene. Med oss i dette samarbeidet er de unge ressurspersonene sentrale i både utforming og gjennomføring. Vi har allerede bidratt med undervisning på masterutdanningen “Barn og unges psykiske helse” i 2018.

Regionalt arbeid med Bedre tverrfaglig innsats – BTI

Vi har også fått tettere samarbeid med KoRus Midt. Våren 2019 ble KBT invitert til å delta i regionale BTI-møter, som koordineres av KoRus. Her ønsker vi å bidra til å sikre at brukerperspektivet blir ivaretatt i implementering og evaluering av BTI-metoden.