Forskningssamarbeid Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringskonsulenter i landene. I første omgang handler prosjektet om erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av erfaringskonsulenter, samt hvordan opplæring for erfaringskonsulenter er organisert. Prosjektet er tenkt som et første skritt i et lengre samarbeid for å forske på og utvikle erfaringskonsulenters arbeidsfelt. Vi gjennomfører intervjuer med både erfaringskonsulenter, arbeidsgivere av erfaringskonsulenter og «policy makers» på feltet.

Prosjektet handler om «formalisert» eller «intensjonelt» erfaringskonsulentarbeid. Det innebærer erfaringskonsulentarbeid innen områder som utdannelse, arbeid, navigasjon i helsevesenets tilbud, systemisk støtte eller individstøtte (advocacy), forsterket bolig, tilgang på mat, Internett, transport og andre hjelpemidler, recovery og antidiskriminerende arbeid. Grunnen til at vi har valgt å sammenligne Norge og Ontario, Canada er fordi de er sammenlignbare med tanke på sosioøkonomisk utvikling, fokus på recovery, og bruk av erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rustjenester. Allikevel er det noen forskjeller mellom landene, slik som ulikt politisk klima og varierende støtte til implementering av erfaringskonsulenter.

I Ontario vil man ta for seg St. Joseph’s Healthcare Hamilton’s (SJHH) døgnpost, Assertive Community Treatment Teams (ACTT) og polikliniske programmer. I Norge vil man undersøke lignende tilbud, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi vil i begge land, gjennom både individuelle og fokusgruppeintervjuer, kartlegge erfaringer fra erfaringskonsulenter,  deres arbeidsgivere/ledere og «policy makers». Intervjuguidene skreddersys til de tre ulike deltakergruppene, men alle intervjuene vil handle om temaer som erfaringer med erfaringskonsulenter, utfordringer og muligheter ved bruk av erfaringskonsulenter og måter det implementeres og ledes på. Det vil i tillegg bli gjennomført en spørreundersøkelse som handler om effektene av arbeidsmiljø på integrering og fungering for erfaringskonsulenter.

Dr. Gillian Mulvale, Karl-Johan Johansen, og medforskere

Egen oversettelse, hentet fra Michael G. DeGroote Health Leadership Academy.