Historisk i Trondheim kommune – Brukerråd på systemnivå

Bilde av det nye brukerrådet i Trondheim kommune sammen med ansatte fra kommunen
Trondheim kommunes første brukerråd på systenivå innen psykisk helse og rus ble etablert på Gryta aktivitetssenter den 18. juni 2024.

Bred dekning i Trondheim kommunes nye brukerråd

18. juni 2024 ble en historisk dag for Trondheim kommune. For første gang har kommunen fått et brukerråd på systemnivå. Hele 11 bruker- og pårørendeorganisasjoner fra både psykisk helse- og rusfeltet, er representert.

De siste årene har det vært en økning av personer med behov for tjenester innen psykisk helse og rus i kommunen, uten at det har medført økt budsjettramme. Det nye brukerrådet kan på sikt bidra til at tjenestene i kommunen blir mer treffsikre, og dermed mer kostnadseffektive. Samtidig kan brukerrådet, med den brede dekningen de har fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, også bidra til at flere opplever at de blir hørt.     

Jeg synes det er veldig bra at det kommer på plass et brukerråd i Trondheim som har såpass bred dekning av brukerorganisasjoner”  sa en av de frammøtte, Terje Olden fra Foreningen for human narkotikapolitikk.  

Etterspurt og spennende 

KBT ble invitert med for å overvære etableringsmøtet for brukerrådet, og fikk snakket med noen av representantene. På etableringsmøtet gikk de gjennom mandat og valgte leder og nestleder. Nyvalgt leder, Jens Solem fra A-Larm, var godt fornøyd med at det nå har kommet på plass. Han fortalte at et slikt brukerråd har vært etterspurt fra brukerorganisasjonene.  

“Dette er spennende, det er noe nytt. Vi kan være med å forme tilbudene i Trondheim kommune”  

Også den nyvalgte nestlederen, Anna Elise Opheim fra Mental Helse Trøndelag, var begeistret:  

“Jeg synes det bra at dette blir opprettet i Trondheim. Med de organisasjonene så ble med, så tror jeg at dette ble en bra sammensetning. Vi er flere om samme sak. “ 

Bilde av Jens Solem
Bildetekst: Jens Solem fra A-Larm er valgt som leder for det nye brukerrådet. Han er godt fornøyd med at det nå er på plass. “Spennende! Veldig spennende. Vi har jo etterspurt det noen år, brukerorganisasjonene, så det er jo kjempeartig”

Første gang med brukerråd på systemnivå i Trondheim 

Viviann Sandberg Larsen, som har vært konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus i Trondheim det siste halvannet året, er en av de som har gått i bresjen for å få til et brukerråd på systemnivå i Trondheim. Hun forteller at de tre enhetslederne innen psykisk helse og rus i kommunen har hatt et sterkt ønske om å få på plass et slikt råd, og at det kan bidra til å systematisere hvordan de får innspill fra brukerorganisasjonene.  

KBT er opptatt av likeverdig dialog mellom fag og erfaring. At et slikt brukerråd har vært ønsket fra både kommunen og organisasjonene, er en god start på å få til nettopp det.  

Bilde av en gruppe mennesker som sitter rundt et møtebord og snakker sammen
Bildetekst: Etableringsmøtet for det nye brukerrådet i Trondheim kommune var preget av optimisme og engasjement. “Jeg synes det er utrolig spennende og nyttig. Og så er det viktig. Brukerperspektivet er viktig å få med. Jeg er veldig opptatt av medborgerskap og å sikre demokratiske prosesser. Jeg synes det er kjempeflott at en så stor kommune som Trondheim prioriterer dette” sa Hege Hagevold fra Angstringen

Flere med hjelpebehov 

De siste årene har flere enn før hatt behov for hjelp i innen psykisk helse og rus i Trondheim kommune, mens budsjettrammen har stått stille. Det har økt behovet for å tenke på andre måter.   

Selv om ventelistene har gått ned, er de fortsatt for lange, forteller Viviann. Den eneste måten å øke kapasitet er å endre måten vi gir tjenester på, sier hun.  

Blant annet handler det om å jobbe recoveryorientert og hjelpe mennesker å finne meningsfull aktivitet. Kommunen har også fått et tettere samarbeid med ideelle organisasjoner. Et eksempel er bomijløprosjektet Go2, hvor KBT og Dagsverket er involvert.   

 

KBT har vært rådgivende i forarbeidet 

Representanter i brukerråd skal hentes fra brukerorganisasjonene. KBT er ingen brukerorganisasjon, men har vært rådgivende i forarbeidet til etableringen av brukerrådet. Det henger blant annet sammen med rollen KBT har som sekretariat for ressursgruppe brukermedvirkning i Midt-Norge 

Katie Wikstrøm, som er sekretær for den nevnte ressursgruppen, er også godt fornøyd med etableringen av et brukerråd i Trodheim kommue. Hun sier:  

“Helt strålende at kommunen velger å etablere det. Det er etterspurt og ønsket av brukere. Det er viktig å holde fokus på at det skal fungere på systemnivå. Det kan bidra til godt samarbeid internt i kommunen og være positivt for samarbeidsrelasjoner." 

Nå er man veldig opptatt av at man skal jobbe sammen om viktige tiltak. Kommunen har få ressurser og flere oppgaver, det kan være positivt å få råd fra brukerne. Brukerrådet kan hjelpe kommunen å bli bedre rustet til å bli treffsikker i tiltaksutvikling. “ 

Katie Wikstrøm (bilde)
Katie Wikstrøm

Samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor 

KBT og de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) i Norge, har i det siste jobbet for å belyse viktigheten av samarbeid mellom frivillig, offentlig og ideell sektor for å løse dagens og framtidens utfordringer med knappe ressurser innen helse og velferd.  

Dette brukerrådet er et godt eksempel på samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. Det vil bidra til en opplevelse av at det skjer noe i kommunen, det ser vi frem til. Vi er kjent med at det er en del frustrasjon blant brukere. Et slikt brukerråd kan se på muligheter til endringer eller løsninger sammen. 

 

 

Vi gratulerer Trondheim kommune med det nye brukerrådet, og ser fram til å følge med på veien videre.