Ny ressursgruppe for brukermedvirkning i Midt-Norge

Illustrasjon - hender som holder hver sin puslespillbrikke

Ressursgruppe Brukermedvirkning

I de senere år har det vokst fram et behov og et ønske om å styrke kunnskapsgrunnlaget og utdanningsnivået innen brukermedvirkning. Sammen med LPP, RiO, Mental Helse og A-Larm har KBT dannet en ressursgruppe for brukermedvirkning. Gruppen har en felles målsetting om å sammen styrke brukere og pårørendes stemmer. Ressursgruppen har satt seg 4 hovedmål:  

 

  1. Tilby et seminar om brukermedvirkning som kan bistå kommunene i hvordan dette i praksis kan gjennomføres. 
  2. Tilby tilgjengelighet for kommunene o.a. både fysisk og digitalt i deres spørsmål på fagområdet.  
  3. Videreutvikle samarbeidet mellom organisasjoner som har som mål å styrke bruker- og pårørendestemmen innen rus og psykisk helsefeltet. 
  4. Bistå brukerorganisasjonene innen rus og psykisk helse med å utvikle felles kurs om brukermedvirkning som tilbys medlemmer i disse brukerorganisasjonene. 

 

Kontakt ressursgruppen på e-post: ressursgruppe.brukermedvirkning@gmail.com

 

Ulik kunnskap om og forutsetning for brukermedvirkning 

Vi opplever at brukermedvirkning kommer stadig høyere opp på agendaene mange steder. Det foregår mye godt arbeid rundt omkring i kommunene. Samtidig møter vi ulike rutiner, kunnskap og forutsetninger for brukermedvirkning. Det handler om alt fra å sette brukermedvirkning inn i budsjettet til å vite hva brukermedvirkning kan innebære.  

En ressursgruppe med organisasjoner fra både psykisk helse, rusfeltet og pårørende kan hjelpe kommunene å få til brukermedvirkning i praksis.  

 

Les også: Ressursgruppa Brukermedvirkning står klar til å hjelpe kommunene, napha.no 

 

Skal utvikle et seminar om brukermedvirkning 

Ressursgruppen for brukermedvirkning jobber nå med å utvikle et seminar om brukermedvirkning for kommuner i Midt-Norge. Visjonen er at gruppen sammen skal utvikle gode verktøy som kommunene kan ta i bruk i sitt arbeid med brukermedvirkning.  

I KBT er det assisterende daglig leder, Katie, som har samarbeidet om etablering av denne gruppen.  

Bilde av Katie Wikstrøm

Vår erfaring er tjenestene i psykisk helsevern og rus i ulik grad er opptatt av brukermedvirkning. Noen har fokus på å involvere brukere individuelt, men det gjenstår en del når det gjelder å rekruttere og følge opp brukere både på individ, gruppe og systemnivå.

Viljen er nok til stede, men det kan se ut som det er behov for verktøy og støtte til hvordan en i praksis kan involvere innbyggere, pasienter eller brukere i tjenesteutvikling. Ressursgruppa brukermedvirkning mener at kompetansen som ligger i brukerorganisasjonene kan komme tjenestene til gode i dette arbeidet.” 

Les også: Nybrottsarbeid fra brukermedvirkere, Rus & Samfunn (rus.no)

 

Muligheter for utvidelse på sikt  

Ressursgruppen starter i det små i Midt-Norge. På sikt ønsker gruppen å videreutvikle relasjonene innen fagområdet som omhandler brukermedvirkning, og etter hvert få med flere brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helsevern. Gruppen ønsker også å videreutvikle relasjoner til kompetansesentrene i Midt-Norge og Statsforvalterne.  

 

Bakgrunn for Ressursgruppe Brukermedvirkning

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT har i ulike sammenhenger og oppdrag samarbeidet med brukerorganisasjonene LPP, Mental Helse, RiO og A-larm. Eksempelvis sitter representanter for LPP, Mental Helse og RIO i styret til KBT.  

Særlig har Statsforvalteren i Trøndelag vært opptatt av å involvere disse i sine dialogmøter med kommunene. Videre har de nevnte organisasjonene hatt oppdrag på ulike nettverksmøter og konferanser.  Partene har derfor valgt å etablere et forum hvor vi videreutvikler satsning på bruker- og pårørendemedvirkning innenfor Psykisk Helse og Rus i kommunene. 

KBT har et koordinerende ansvar i gruppen.