Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling i Trondheim Kommune

Prosjektledere: Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

Andre som er med i prosjektet fra KBT: Anne Ruth Benschop og Christina Kildal. Fra brukerpanelet: Frode Myhre, Silje Elisabeth Zahl Rusti, Michelle Penny Bradley Eilertsen og Espen Ødegaard

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og KBT. Prosjektet omfatter tre av kommunens enheter: enhet for psykisk helse og rus, enhet for rustjenester og enhet for treffsted og botiltak psykisk helse. Målet for prosjektet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukeres ståsted. Kartleggingsfasen ble gjennomført i 2016-2017, med en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i kommunen.

Vi har etablert et brukerpanel i Trondheim kommune. Panelet består av personer med brukererfaring fra ulike tjenester innen psykisk helse og rus. Panelet har brynet seg på hvilke tjenester som finnes i kommunen, og problemstillinger som tilgjengeligheten til tjenester. Arbeidet med brukerpanelet resulterte i en rapport som er publisert på våre nettsider, og presentert på en dialogkonferanse i 2017 sammen med BSB-rapporten.

I tillegg har vi blitt involvert i et mer omfattende arbeid med å kartlegge Trondheim kommunes tjenester innen psykisk helse og rus. Arbeidet består i å identifisere hvilke tilbud de tre forløpene fra “Sammen om mestring” har i kommunen, og om det er noen forløp/brukergrupper som er mettet eller har for lite tilbud. Arbeidet innebærer at vi møtes hver onsdag sammen med ledelsen for de tre enhetene innen psykisk helse og rus, samt Helse- og velferdskontoret og økonomikonsulenter. Vi tar for oss et tema for hver gang, blant annet har boliger og treffsteder vært oppe til diskusjon. KBT kommer med innspill med bakgrunn i hva gjennomførte Bruker Spør Bruker-prosjekter sier om brukeres erfaringer med de aktuelle temaene. Dette arbeidet begynte på slutten av 2017 og fortsatte inn i 2018. Et annet samarbeid vi deltok i var drøfting/workshops om organiseringen av vedtaksbaserte tjenester i kommunen. Kommunen har vurdert å i større grad ta i bruk teamorganisering for økt fleksibilitet, og for å bidra til at flere kan bo selvstendig i hjemmene sine framfor i bolig med base, og det ble KBT inkludert i arbeidet med.

Prosjektet resulterte i to rapporter:

Myhre, F. & Johansen, K. J. (2017). Rapport fra møter i brukerpanel i Trondheim kommune, våren 2017 (KBT-rapport nr 5/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Johansen, K. J. (2017) Rapport fra møter i brukerpanel i Melhus kommune, 2017. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)