Recoverykurs 2

IIlustrasjonsbilde

Kurs om Recovery 5. og 6. oktober 2022

5. og 6. oktober kan du bli med på kurs hvor vi tar for oss en utvidet forståelse for recovery og redskaper for praktisk recovery-orientert arbeid.

Kurset varer fra klokken 9-12 begge dager. Du kan velge om du vil delta fysisk i våre lokaler i Trondheim, eller digitalt via Zoom. Undervisningen består av forelesning, dialog og gruppearbeid.

Meld deg på Recovery-kurset

Om kurset

Recoverykurs 2 tar for seg alternative forståelsesrammer for recoverytankegangen. Kurset er utviklet for å få en utvidet forståelse av Recovery som sosial konstruksjon. Kurset er inspirert av blant annet av dialoger med Mary Leamy i forbindelse med CHIME-prosjektet. En forelesning med dr. Leamy  inngår også i kurset (opptak fra tidligere kurs).

Kurset bygger på grunnleggende kjennskap til tenkning og praksis om recovery tilnærminger.  Vi tar dette et skritt videre ved å gi en oversikt over ulike recovery-tilnærminger og utviklingstrender innen recoveryfeltet i et kritisk perspektiv. Kurset gir en innføring i hvordan du praktisk kan jobbe recoveryorientert i utvalgte kontekster på individ-, gruppe- og tjenestenivå. Avslutningsvis presenteres også noen tanker om utvikling av recovery som rammeverk videre framover.

Hovedtemaer i Recoverykurs 2

I løpet av kurset arbeider vi oss gjennom disse hovedtemaene:

 • Introduksjon til en utvidet forståelse av recovery 
 • Ulike tilnærminger til recovery 
 • Kritiske perspektiver på recovery 
 • Redskaper for praktisk recovery orientert arbeid 
 • Videreutvikling av recovery orientering i teori og praksis 

 

Meld deg på Recovery-kurset

 

Mål med kurset:

Deltakerne skal få en utvidet forståelse av recovery som begrep, teori og praksis samt bli i stand til å delta i en kritisk dialog om recovery. Videre skal de få kjennskap til relevante redskaper og kunne anvende disse i recovery-orientert arbeid. 

Undervisningsformer

 • Forelesning
 • Dialog
 • Gruppearbeid

Program for kurset, dag 1

 

Introduksjon til en utvidet forståelse av recovery

Verdigrunnlag, kunnskapsstatus, teori, begreper og praksis om recovery.

Plenumsdialog

 

Ulike tilnærminger til recovery

Recovery i ulike betydninger og inndelinger innen psykisk helse kan spores tilbake til 1830-tallet. I årenes løp har anvendelsen av recovery utviklet seg. I dag og det finnes flere parallelle forståelser og retninger. På kurset vektlegger vi at deltakerne skal få et overblikk og utvikling og retninger  av recovery. 

Gruppeoppgaver med case om ulike situasjoner og tilnærminger 

 

Kritiske perspektiver på recovery

Selv om recovery som begrep og tilnærming har blitt godt mottatt i mange fagmiljøer, kan det også reises kritiske perspektiver til recovery som rammeverk og hvordan det har blitt introdusert i noen sammenhenger. Vi er opptatt av å også formidle fagkritisk kunnskap. Det er viktig for de som arbeider recovery orientert å kjenne til denne. 

Gruppeoppgaver med case om ulike situasjoner og tilnærminger 

 

Program dag 2

 

Redskaper for praktisk recovery-orientert arbeid

Hva betyr det i praksis å jobbe recoveryorientert? De gis oversikt over tenkning og praksis innen ulike tilnærminger; Individrettet-, grupperettet- og samfunnsrettet arbeid. Gjennomgangen inkluderer også noen utvalgte redskaper som kan anvendes i recovery orientert arbeid. 

Gruppeoppgaver med testing, vurdering og diskusjon om ulike redskaper 

 

Videreutvikling av recovery-orientering i teori og praksis

Å arbeide recovery-orientert er å ta del i tilnærminger og nettverk som er i stadig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Vi tar for oss noen eksempler på nettverk, aktører, tilnærminger og tanker om retningen på denne utviklingen. 

Gruppeoppgaver med case om ulike situasjoner og tilnærminger.

 

Meld deg på Recovery-kurset

 

Anbefalt litteratur  

https://imhcn.org/bibliography/history-of-mental-health/history-of-recovery-movement/ 

https://www.napha.no/multimedia/4281/NAPHA-Rapport-Recovery-web.pdf 

https://www.akademika.no/wellbeing-recovery-and-mental-health/9781107543058 

Foredragsholdere

Bilde av Karl Johan Johansen
Anne Hirrich (bilde)
Bilde

Karl Johan Johansen

Rektor ved KBT Fagskole, Norges første høyere yrkesfaglige utdanning for erfaringskonsulenter. Fagskolen jobber ut i fra en recoveryorientert tankegang. Karl Johan har vært en av ildsjelene bak utdanningen, som nylig tok i mot sitt 3. kull med studenter. Johansen har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

 

 

Anne Hirrich

Anne har jobbet ved KBT Fagskole siden oppstarten høsten 2020. Hun har også jobbet i et prosjekt om recoverymodellen CHIME sammen med Karl Johan og Dr. Mary Leamy.  På kurset vil hun ta for seg:

 • Innføring i CHIME-modellen og kort om teoretisk rammeverk som verktøy
 • Kort presentasjon av CHIME 1.0 (prosjekt)
 • Foreløpige funn fra CHIME 1.0
 • Presentasjon av ulike tjenester og aktører som benytter CHIME-modellen
 • Gjennomgang og øvelse av elementene i CHIME-modellen - gruppearbeid

 

Mary Leamy

Dr Leamy jobber ved King's College London. Hun har blant annet vært med på utforme CHIME-modellen, som står for Connectedness (tilknytning), Hope, Identity, Meaning og Empowerment (egenmakt). Modellen beskriver fem overordnede recovery-prosesser. De siste årene har Leamy samarbeidet med KBT om et prosjekt om nettopp CHIME-modellen. Hun holder nå på med en artikkel, etter å ha tatt en systematisk litteraturgjennomgang hvor hun har undersøkt ulike spykometriske måleredskapes som benyttes til å måle Recovery-resultater i helse- og velferdstjenester. På kurset vil vi vise et opptak av en forelesning hun holdt på det forrige Recovery 2-kurset.

Besok-Mary-Leamy-i-Trondheim-juli-2022

 Mary, Anne og Karl Johan, fra da Leamy besøkte oss i Trondheim sommeren 2022.

Meld deg på Recoverykurs 2

Påmeldingsfrist 3. oktober.
Medlemmer av alumniettverket til KBT Fagskole tilbys gratis kurs via en egen invitasjon.