Samling 8.11.18 i nytt Recovery-nettverk i Midt-Norge

Det er dessverre ikke plass til flere deltakere på denne samlingen.
Følg denne linken for å få invitasjon straks neste samling er satt opp!

 

Er du fagperson eller bruker-/pårørenderepresentant som ønsker at tjenestene skal bli mer recovery-orientert? Hvordan kan du som fagperson/bruker/pårørende jobbe for å få til dette?

Bilde: Figur: Hjelp, Omsorg og Recovery.

KBT inviterer i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og Trondheim kommune til samling den 8. november 2018 for å starte et Recovery-nettverk i Midt-Norge, som kan understøtte alle gode krefter for tjenester som er orientert mot bedringsprosesser/recovery. Hensikten med nettverket er å samle ulike aktører som har kommet i gang med recovery-orientering i tjenesten. Vi ønsker at dette kan bidra til å utveksle erfaringer, gode eksempler, diskutere muligheter, behov og utfordringer, samt å få inspirasjon og faglig påfyll. Vi oppfordrer både ledere, ansatte i avdeling, brukere til å delta!

Program:

 • 09:00 – 09:30. Registrering og kaffe
 • 09:30 – 10:15. Innledning ved KBT og NAPHA – Bakgrunnen for nettverket, og hvordan vi arbeider med recovery.
 • En runde rundt bordet – hva tenker tjenestene og hvor er de hen i recovery-arbeidet?
 • 10:15 – 10:35. Steinar Trefjord (Sandnes kommune) – Hvordan og hva skal til for at man blir en recoverykommune?
 • 10:35 – 10:50. Pause
 • 10:50 – 11:10. Asbjørn Larsen (RIO) – Hva er viktig for en recoverybasert tilnærming i et brukerperspektiv?
 • 11:10 – 11:50. Gruppearbeid: Hva legger vi i recovery-begrepet og hva innebærer det? Tjenestens verdier og brukerens verdier.
 • 11:50 – 12:50. Lunsj
 • 12:50 – 13:10. Svein Sørensen (Recoveryteam i Trondheim kommune) – Recoveryteamets arbeid.
 • 13:10 – 13:30. Marthe Siira og Ingelin Anderssen (Erfaringskonsulenter i Trondheim kommune) – Hvordan erfaringskonsulenter kan fremme recovery.
 • 13:30 – 14:10. Gruppearbeid: Hvordan utvikler dere recovery videre i egen tjeneste?
 • Hvordan involvere brukere i recovery-arbeidet?
 • 14:10 – 14:25. Pause
 • 14:25 – 15:00. Diskusjon i grupper/plenum: Tanker om behov for recovery-nettverk, hva skal det inneholde og hvordan skal nettverket jobbe? Hvilke aktører skal involveres?
 • 15:00 – 15:30. Oppsummering og avslutning

 

Samlingen avholdes på Thon Hotell Prinsen, Kongens gate 30 i Trondheim.

Bakgrunn

Målsettingen med dagen er å samle fagfolk og brukere/pårørende til en felles dialog og inspirasjon til arbeid med recovery/bedringsprosesser.

KBT arbeider sammen med de øvrige regionale brukerstyrte sentrene å bli Recoveryknutepunkt og det arbeides blant annet med å skape en egen nettside for dette. En viktig del er å skape arenaer for utvikle recovery-tilnærming til brukere/pårørende, hvor både brukere og fagfolk kan møtes. Recoveryknutepunkt skal med andre ord være basert i et brukerperspektiv, og som legger til rette for at mange ulike aktører kan møtes, brukere, kommuner, helseforetak , regionale brukerstyrte sentre, kompetansesentre og brukerorganisasjoner.

Recovery er en samlebetegnelse for hvordan man styrker enkeltmenneskets autonomi jamfør menneskerettighetene. Recovery blir også kritisert for å bli forvrengt gjennom at fagmiljø og akademia tar større makt i å definere utforming av recovery i praksis, i tillegg til at det internasjonalt fører til at for mye ansvar blir pålagt brukeren. På den bakgrunn er det viktig å utvikle nettverk og miljøer som er brukerforankret når recovery blir omsatt i praksis, og hvor dilemmaene kan diskuteres.

Ideen om et regionalt recovery-nettverk bunner i positive tilbakemelding på våre dialogmøter med flere kommuner, et møtested for å dele ulike metoder og organisering av blant annet recovery-satsing i tjenestene. Flere har uttrykt et behov for et faglig enttverk som kan støtte dem i å finne gode måter å jobbe med dette på. NAPHA jobber aktivt med å spre kunnskap om recovery over hele landet, og har blant annet utarbeidet fagheftene “Recoveryorienterte praksiser – en systematisk kunnskapssammenstilling” og “100 råd som fremmer recovery”. Trondheim kommune sin satsing på verdikort som utgangspunkt for tilnærming til brukere i psykisk helse- og rustjenesten ved Recoveryteam er et godt eksempel på arbeidsformer som styrker recovery. Det blir viktig å bygge på lokale aktører som kan bidra skape diskusjon om praksisformer som understøtter recovery.

KBT, NAPHA og Trondheim kommune vil på denne måten bidra til å styrke fokuset og arbeidet mot recovery-orienterte tjenester som gagner brukere og pårørende. Vi er svært glad for det samarbeidet vi nå etablerer med NAPHA gjennom å ta initiativ til et dagsmøte om recovery.

Påmelding

Deltakeravgift: 200,- inkl. lunsj. Deltaker dekker selv reise og opphold.

Følg denne linken for å melde deg på!

Påmeldingsfrist: 25. oktober. Påmeldingen er bindende.

NB! Det er begrenset antall plasser til samlingen.