Ferdig rapport fra Min Stemme Teller-evaluering av BUP Levanger

Etter et vellykket pilotprosjekt i 2015 fikk KBT støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse til å videreføre «Min Stemme Teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt. Her skal vi videreutvikle og prøve ut Bruker Spør Bruker-metoden  for ulike unge aldersgrupper og tjenester. I 2017 ble det gjennomført en evaluering ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger for aldergruppen 12-18 år og deres pårørende.

En gruppe prosjektmedarbeidere i alderen 18-24 år som har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester fikk opplæring i Bruker Spør Bruker, og deltok i utforming av intervjuguide, gjennomføring av intervju, analysearbeid og rapportskriving. I evalueringen har vi spurt ungdommene og deres pårørende om erfaringer med tilbudet og om hva som var viktig for dem i møte med tjenesten. Fremtredende tema var relasjon, behandlerrolle, innflytelse og medvirkning, samarbeid med skole og pårørende og overganger i behandlingen. 12.12.2017 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra BUP der funnene ble presentert og diskutert. Målet var å sørge for at brukere av BUP og deres pårørende fikk formidlet erfaringene på selvstendig grunnlag, for å så bringe funnene videre til systemnivå for å sikre at tjenestene kontinuerlig utvikler seg etter barn og unges erfaringer og synspunkter. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

Følg linken nederst på denne siden for å lese rapporten!

Forfattere:

Christina Kildal
Juni Raak Høiseth
Pernille Letrud
Ida Therese Håverstein
Dagfinn Bjørgen
Anne R. Benschop

Illustratør:

Anne R. Benschop

Rapport:

Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger