Tvang med og uten døgnopphold, og erfaringer fra levd liv 

Bilde fra KBT Fagskoles klasserom

“Jeg hadde ikke vært her i dag uten tvang. Det har alltid vært noen som har hanket meg inn når jeg har gått på trynet” 

Det forteller erfaringskonsulent i KBT, Geir, til studentene ved KBT Fagskole når han holder forelesning om tvang sammen med kollega Katie tidligere i år. Tvang var ett av temaene studentene skulle gjennom under vårens andre ukesamling på utdanningen for erfaringskonsulenter.  

Det er første gang Geir og Katie holder denne forelesningen sammen, og til sammen har de mye kunnskap om temaet. Geir har lang erfaring med å være underlagt tvang, og ser både fordeler og utfordringer med det. Katie har faglig bakgrunn fra blant annet BUP og psykisk helsevern for voksne, og innsikt i temaet både fra brukerevalueringene og de mange nettverkene hun er delaktig i.  

“Når vi snakker om tvang, beveger vi oss i et grenseland mellom jus, fornuft og mye rart”, uttaler Geir.  

For Katie er det viktig å ha noen med erfaring med seg på en slik forelesning. For man kan tenke, si og tro mye om et sånt vanskelig tema, men det er kun en som har opplevd det selv som kan si noe om hvordan det egentlig føles. 

“Det handler om, her som i andre sammenhenger, at man ser nytteverdien i erfaringskonsulentens kompetanse.” , sier Katie.

Hva sier loven?  

Det som hjemler bruken av tvang ,er paragraf 3.2. og 3.3. i lov om psykisk helsevern. Når legen har undersøkt pasienten, vil det foreligge en vurdering om vilkår for tvungen observasjon er oppfylt. 

I lovverket kan vi lese at  

Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens begynnelse uten pasientens samtykke. Dersom pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Overføring til tvungent psykisk helsevern kan skje før eller ved utløpet av denne fristen, dersom vilkårene for slikt vern er til stede.” 

På bakgrunn av opplysninger og eventuelt observasjon, vil det kunne foreligge vilkår for tvunget psykisk helsevern. I loven står det blant annet at 

“Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.” 

Hele lovteksten kan du lese på lovdata.no 

 

Hvilke utfordringer har vi sett i bruker spør bruker-evalueringer? 

KBT har de siste årene jobbet med prosjekter rundt tvang uten døgnopphold. I intervjuer har vi blant annet fått høre utsagn som  

“Tvang er frihetsberøvelse, og den sterkeste frihetsberøvelsen som finnes. Men man trenger jo en viss form for tvang også, ikke bare fjerne den helt”.  

I 2021 publiserte vi rapporten Tvang uten døgnopphold - “Tvang som rutine?” (PDF). I intervjuene fant vi blant annet at det var vanskelig å snakke om alternativer til tvang uten døgnopphold (TUD), da flere opplevde tvang som en endelig løsning de ikke kunne gjøre noe med. De formidlet resignasjon og liten innflytelse på eget liv, og flere var overbevist om at tvang var nødvendig.  

Noen fortalte at de hadde prøvd, men gitt opp å argumentere om innflytelse i egen behandling. Dette står i kontrast til en recoveryorientert praksis, hvor det sentrale blant annet er å holde fast på troen om at mennesker med psykiske lidelser kan vokse og utvikle seg og få et bedre liv.  

Ønske om tvang?  

Overraskende nok framkom det ønske om tvang i undersøkelsen. Tvang var ikke noe de som ble intervjuet ville motsette seg, men snarere frykter skulle tas fra dem. Argumentene var 

  • At tvang gir garanti for rask hjelp ved forverring 
  • Usikkerhet knyttet til om de ville få samme kvalitet i et frivillig tilbud som ved tvang 
  • Økonomisk vurdering knyttet til egenandel 

De vi har snakket med i undersøkelsene, sier at samtaler er vel så viktig som medisinering. De ønsker tilpassede innleggelser, eksempelvis brukerstyrt plass, men først og fremst å bli vist respekt og å bli lyttet til.  

 

Alternativer til tvang 

KBT har sammen med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse utarbeidet ressurshefter med fokus på alternativer til bruk av tvang fra et bruker- og fagperspektiv, og ett hefte sett fra fag- og forskningsperspektiv. Heftene kan lastes gratis ned fra erfaringskompetanse.no: 

Alternativet til Tvang - Ressurshefte 

Alternativ til Tvang II