Bruker Spør Bruker-evaluering – Nærøy kommune

KBT ble hyrt av Nærøy kommune for å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse av tilbudet for brukere med psykisk helseproblematikk. Kommunen utarbeidet i samarbeid med KBT en temaguide i forkant av intervjuene, som inneholdt generelle spørsmål om erfaringer med tjenestetilbudet, brukermedvirkning, psykisk helsearbeid, koordinering av tilbud, tilgjengelighet, bolig, pårørende, DPS, støttekontakt og arbeid. Spørsmålene hadde en åpen form slik at brukerne kunne komme med egne synspunkter og erfaringer om tjenestetilbudet.

Det psykiske helsearbeidet ble vurdert som tilfredsstillende. Psykiatritjenesten kom positivt ut, mens det var varierte erfaringer med legekontor/fastlege. Begrepene individuell plan (IP), ansvarsgruppe og brukermedvirkning var lite kjent for mange av brukerne. Det kan synes som om kommunen har utfordringer med å konkretisere hvordan de sikrer brukermedvirkning. Inntrykket var at man i stor grad hadde brukermedvirkning på individnivå.

Tilbakemeldingene fra pårørendegruppa var at deres hverdag kunne være utfordrende. For noen var det et savn at ikke tjenesteyterne oppfattet dette, og at de selv ikke fikk innvirkning på brukerens tilbud.

 

Forfattere:

Mariann Gladsjø
Randi Røvik
Dagfinn Bjørgen

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Nærøy kommune (2008)