Erfaringsmedarbeidere i demensomsorg – KBT Fagskole i internasjonalt forskningssamarbeid

Bilde av en eldre og en yngre mann som snakker sammen
I PIA samarbeider KBT Fagskole med aktører fra Hellas, Italia og Romania. Erfaringskunnskapen pårørende til personer med demens opparbeider seg er en hittil lite utnyttet ressurs. I dette prosjektet jakter de etter innovative måter å involvere pårørende i utvikling av tjenester for personer med demens. (Foto: Logan Weaver – Unsplash)

I 2021 kom KBT i gang med et pilotprosjekt hvor vi undersøker hvordan erfaringsmedarbeidere kan fungere i demensomsorgen. Nå er prosjektleder Roger Santokhie og Karl Johan Johansen også i gang med et internasjonalt forskningsprosjekt om erfaringsmedarbeidere i demensomsorg. Gjennom KBT Fagskole har han og samarbeidspartnerne fra Hellas, Romania og Italia fått i underkant av 2 millioner kroner fra Erasmus+ til prosjektet PIA.

Mål om å bidra til bærekraftige tjenester for personer med demens

PIA står for Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care, eller erfaringsmedarbeidere som en innovativ kraft i advocacy i demensomsorg. Målet er å bidra til å lage bærekraftige og kompetansehevende tjenester for personer med demens. Det vil prosjektet gjøre ved å finne nye måter å involvere brukere og pårørende i utviklingen av tjenester.

Videre har PIA flere delmål:

  • Å utvikle læringmateriale og -metoder for opplæring av erfaringsmedarbeidere (pårørende og frivillige i demensomsorg)
  • Å utvikle strategier for politikk/policy. I PIA vil de finne ut hvordan de kan få i gang nasjonale strategier for demens, og åpne for muligheten til å bruke erfaringsmedarbeidere
  • Å utvikle en digital samhandlingsplattform
  • Kunnskapsformidling av resultatene

Vil redusere stigma rundt demens

Det er mye stigma og tabu knyttet til demens. I en tidlig fase av sykdommen, er det mange som vegrer seg for å be om hjelp. Mange prøver å skjule eller bortforklare symptomer i starten. I noen tilfeller kan det derfor ta lang tid før det blir tatt tak i utfordringene en person har fått knyttet til demens.

Samtidig er det flere og flere som får demens. I følge Nasjonalforeningen for folkehelsen, er det i dag over 100 000 mennesker bare i Norge som har demens. Det er også forventet at tallet vil øke de neste årene, både i Norge og resten av verden, blant annet på grunn av den mye omtalte eldrebølgen.

Derfor har PIA også som mål å bidra til å redusere tabu og stigma rundt demens. Med mindre selvstigma, kan det hende flere spør om hjelp tidligere.

Erfaringsmedarbeidere kan bidra til bærekraftige helsetjenester

Demens blir ofte omtalt som en pårørendesykdom. I en undersøkelse fra Menon Economics fra 2020, hevdes det at pårørende til demente hjelper dem rundt 60-80 timer i måneden når diagnosen stilles. Det kan være en stor påkjenning. Samtidig opparbeider du deg som pårørende en erfaringskunnskap som er vanskelig å anskaffe uten å ha stått i det selv.

Prosjektleder Roger Santokhie mener pårørende er en nøkkel. Kompetansen pårørende til personer med demens får, er det nærmeste vi kommer til brukbar erfaringskompetanse når det kommer til demens.

Roger Santokhie (bilde)
Prosjektleder Roger Santokhie

Pårørende som en ubrukt kompetanse

Santokhie sier at dersom vi skal løse de bemanningsutfordringene vi har i helsetjenesten i dag, så må vi også ha med de pårørende. Vi kan ikke forvente at alt skal skje på frivillig basis, og vi må finne nye og innovative løsninger for framtidens helsetjenester. Pårørende er en ubrukt kompetansebeholdning i samfunnet. Å ta pårørende i bruk som erfaringsmedarbeidere, kan bidra til mer bærekraftige tjenester.

Ulike løsninger for helsetjenester i Norge, Italia, Romania og Hellas

Helsetjenestene i landene til samarbeidspartnerne i PIA fungerer forskjellig. I dette prosjektet må vi derfor se på ting i en nasjonal kontekst. Det som fungerer bra i Norge, vil kanskje ikke kunne fungere i Italia. Vi kan likevel lære av hverandre, og hvert land trenger ikke å finne opp kruttet selv.

PIA byr opp til en tverrnasjonal dialog om hvordan erfaringskompetanse kan anvendes innenfor demens, innenfor rammene i de ulike landene. At prosjektlandene har ulike system, kan også gjøre det lettere å utvikle verktøy og kunnskap som er overførbart til enda flere land.

Samling i mai

Prosjektet startet offisielt opp i februar 2022. I mai er det planlagt en samling i Trondheim, hvor deltakerne fra Hellas, Romania, Italia og Norge kan bli bedre kjent. Da vil vi også få en ordentlig presentasjon av prosjektet, og hvordan arbeidet skal foregå framover.

Samarbeidspartnerne i prosjektet er