Møteplass for erfaringskonsulenter ansatt i Trondheim kommune

Siden 2020 har KBT tilbudt veiledning av erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus. Etter en pause høsten 2021 tok vi opp veiledningen februar 2022. I den forbindelse har vi pratet med deltakerne fra veiledningssamlingen i mars om jobben som erfaringskonsulent og om veiledningen generelt. 

KBT veiledning av erfaringskonsulenter
Her fra veiledningssamling i mars. Med nøtter, frukt og kaffe er det avslappet stemning i sofakroken. Fra venstre veileder Katie Iren Wikstrøm, erfaringskonsulentene Anna Mathilde Eide og Tommy Berg, og veileder Anne Hirrich. Bilde: Silje Margrethe Jørgensen

Egenerfaring som yrke

KBT har i flere år jobbet med å styrke brukermedvirkning hvor enkeltmennesker kan få et tilbud som tilpasses den enkeltes behov. Med brukerstemmen i fokus er erfaringskompetanse sentralt og godt forankret i KBTs virksomhet. Personers egenerfaring fra helse- og velferdstjenester gir dem et godt utgangspunkt til å bistå og veilede andre som har vært i lignende situasjoner. I yrkessammenheng er det erfaringskonsulenter som bruker sin egenerfaring til å hjelpe og styrke andre tjenestemottakere. Erfaringskonsulenten kan også fungere som en rådgiver til ansatte i tjenesteapparatet.  

KBT arbeider med at flere i tjenesteapparatet skal bruke erfaringskonsulenter. Ofte i samarbeid med aktører i helse- og velferdssystemet i form av prosjekter og undersøkelser, samt at KBT tilbyr kurs om for eksempel brukermedvirkning og erfaringskonsulentrollen. 

Oppfølging av nybrottsarbeid

Et pilotprosjekt i samarbeid med Trondheim kommune ble en milepæl som førte til ansettelser av erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rusarbeid i Trondheim kommune i 2020. Siden har KBT fulgt erfaringskonsulentene i Trondheim kommune og tilbudt oppfølging og veiledning. I veiledningen møter erfaringskonsulentene 1-2 veiledere fra KBT som har tidligere erfaring med veiledning, tjenesteapparatet eller annen relevant faglig bakgrunn.  

Veiledningen gir erfaringskonsulentene rom til å dele erfaringene fra arbeidslivet, drøfte selvivaretakelse og egenomsorg, problemstillinger i møte med kollegaer og brukere, samt styrke videre egenutvikling. Veilederen fungerer her som ordstyrer og mentor, og skal fremme refleksjon og drøfting blant erfaringskonsulentene. Veiledningen blir formet av veilederne i dialog med erfaringskonsulentene, slik at vi imøtekommer deres behov. 

Ny i rollen som erfaringskonsulent

Det er totalt 9 erfaringskonsulenter ansatt i Trondheim kommune som får tilbud om månedlig veiledning på KBT i Sorgenfriveien 9. Flere av de har tidligere deltatt på veiledning i KBT, og andre er helt fersk til erfaringskonsulentrollen. En av disse er Tommy Berg. Han jobber som erfaringskonsulent i Trondheim kommune ved botiltak psykisk helse og treffsteder. Der har han jobbet siden september 2021, og er den første og eneste erfaringskonsulenten i avdelingen. Da han fikk tilbud om veiledning visste han ikke helt hva det innebar:

“Jeg vet ikke helt hva jeg går til, men ønsker å få delt litt erfaringer og høre hvordan andre erfaringskonsulenter jobber. Jeg er den første erfaringskonsulenten i avdelingen, og kollegaene mine har ingen spesiell formening om hva slags rolle jeg skal ha.”  

 

Det kan være ensomt å jobbe som erfaringskonsulent

Tommy har heller ingen utdanningsbakgrunn knyttet til rollen som erfaringskonsulent, men syntes det virket interessant da han kom over stillingsutlysningen:

“Jeg hadde tenkt lenge på at det virket interessant å jobbe som erfaringskonsulent, men det måtte passe for min egen del, å være trygg på og ha noe å bidra med.”

Tommy holder på med en utdanning som helsefagarbeider utenom jobben. Han vurderer å søke utdanning ved KBT Fagskole, men er usikker på om han vil jobbe med rus resten av livet. 

Tjenesteapparatet kan være preget av komplekse organisasjonsstrukturer delt inn i avdelinger, enheter, tjenester, tiltak og tilbud. Selv om tjenesten kan ha ansatt flere erfaringskonsulenter i virksomheten så arbeider de ofte som den eneste erfaringskonsulenten i for eksempel et aktivitets- eller boligtilbud. Erfaringskonsulenten jobber som regel sammen med andre helsefagarbeidere, men savner å møte andre erfaringskonsulenter. Derfor svarer Tommy at det er viktig med veiledning utenfor arbeidsplassen:

“Ja. Jeg tror det er mange som føler seg litt alene.”  

Å stå alene i refleksjonsprosesser kan føre til en opplevelse av ensomhet på arbeidsplassen og usikkerhet i egen rolle. I tillegg er det godt å være flere når en er ny på en arbeidsplass og helt fersk i et nytt yrke. Tommy anser det derfor nyttig og relevant å delta på veiledning:

“Jeg håper vi kan bruke veiledningen til å løse utfordringer og tema i fellesskap, samt dra nytte av erfaringen som finnes.” 

Det oppleves inkluderende når kollegaene spør om råd

Selv om kollegaene til Tommy ikke vet mye om rollen som erfaringskonsulent opplever han positive holdninger og møter på nysgjerrige kollegaer:

“Jeg ble godt tatt imot og gled fort inn i gruppen. Kollegaene var nysgjerrige på hvem som kom og hva jeg kan bidra med.”

Flere erfaringskonsulenter opplever at de blir godt inkludert i arbeidsmiljøet, og at kollegaer er svært positive til erfaringskompetanse. Dette kommer også frem i Erfaringssentrum sin siste trivselsundersøkelse fra 2021 

Andre erfaringskonsulenter kan oppleve at kollegaer er negative til erfaringskompetansen og de opplever å være lite inkludert i arbeidsmiljøet. I trivselsundersøkelsen nevnes det mangel på stillingsbeskrivelse og dårlig oppfølging som eksempler på å oppleve ekskludering fra arbeidsmiljøet. 

I veiledningen drøfter vi hvordan bruken av egenerfaringen er kjernen i erfaringskonsulentrollen og hva som gjør den unikt. Vi vektlegger hvordan og når erfaringsdelingen finner sted samt hvor mye og til hvem. Deltakerne reflekterer over sine erfaringer med relasjonene til brukere og kollegaer, og deler råd og teknikker med hverandre. 

Erfaringskonsulenten som lagspiller og rådgiver

Det er ikke uvanlig at erfaringskonsulenter kan oppleve stigma rundt rollen og erfaringskompetanse, og dermed oppleve å stå på sidelinjen av arbeidsmiljøet (se for eksempel trivselsundersøkelse 2021). Ved å etterspørre råd og innspill fra erfaringskonsulenten skaper dette en inkluderende opplevelse, noe som Tommy erfarer:

“Kollegaene henvender seg til meg når de møter på en utfordring med en person og hvordan å håndtere saker, som for eksempel hvorfor en som ruser seg handler som han gjør.”  

Erfaringskonsulentrollens unike trekk sammenlignet med andre helsefagsyrker handler om at egenerfaringen gir gjenklang hos de med lignende erfaringer. Særlig språk og uttrykk kan ha en betydning, som Tommy trekker frem:

“Jeg snakker med beboerne på en annen måte, med et annet språk. Og hvis det er spesielle utfordringer vil de gjerne snakke med meg, for de sier at jeg vet hva de mener. “Æ ska prat med Tommy, han skjønne ka æ snakke om”.

Et behov til å møte andre erfaringskonsulenter

Etter tre gjennomførte veiledningssamlinger med erfaringskonsulentene fra Trondheim kommune forstår vi at erfaringskonsulentene opplever et sterkt behov for å møte hverandre. Å samles for prat og erfaringsdeling gir en opplevelse av tilknytning til yrket og andre erfaringskonsulenter.  

Som vi drøftet i veiledningen er det givendes å reflektere med de andre kollegaene, men å kunne dele og rådføre seg med andre erfaringskonsulenter styrker egen rolle og ferdighet i jobben. Erfaringskonsulentens særegenhet er nettopp å hjelpe og styrke andre i lignende situasjoner, og dette er overførbart til eget yrke og fag. Det er erfaringskonsulentene som kan relatere til hverandre. 

KBT veiledning av erfaringskonsulenter
Tommy og Anna Mathilde deler opplevelser fra arbeidshverdagen som erfaringskonsulent. Det blir engasjerte og reflekterende samtaler. Bilde: Silje Margrethe Jørgensen

Fra møteplass til veiledning

Hittil erfarer vi at veiledningen dekker behovet for å møtes å samsnakke om erfaringer og opplevelser med brukere og andre situasjoner. Utover dette gir deltakerne uttrykk for å motta faglig påfyll og å bli kjent med nettverket.  

Blant annet er det interesse for hvordan andre kommuner og aktører bruker erfaringskonsulenter. Videre er det interesse for å få innspill til tips, råd og teknikker for god og relevant erfaringsdeling. 

Med erfaringen og kompetansen KBT innehar kan vi tilrettelegge for veiledning på etterspørsel og behov for den enkelte gruppen. Dette kan innebære lavterskel veiledning og refleksjon, men også faglig påfyll og drøfting av aktuelle problemstillinger. 

Arbeidsgivers og tjenestens ansvar å inkludere erfaringskonsulenten i arbeidsmiljøet

Til arbeidsgivere som har ansatt erfaringskonsulenter anbefaler KBT å skape arena for jevnlige møter, og foreslår at arbeidsgiver tilrettelegger for uformelle møteplasser for erfaringskonsulentene. For eksempel ukentlige eller månedlige samlinger for erfaringskonsulenter fra samme virksomhet eller enhet.

En mulighet er å tilrettelegge for felles lunsj, fredagsmøter, kaffeslabberas eller annet som kan skli naturlig inn i virksomhetens rammer. Videre anbefaler vi at erfaringskonsulentene gir innspill om hvilke behov og ønsker de har for personlig og faglig utvikling arbeidsplassen. 

Slike tiltak vil trolig styrke opplevelsen av å inkludere erfaringskonsulenter i arbeidsmiljøet og bidra til et inkluderende og trygt erfaringskonsulentmiljø.