Fagdag om recovery


Under temaet «recovery anno 2019» holdt daglig leder ved KBT innlegg om recovery sett i et brukerperspektiv både nasjonalt og internasjonalt. KBT jobber sammen med de fem andre regionale brukerstyrte sentrene om å etablere recoveryknutepunkt som nettverksarenaer for å styrke utvikling av recovery i et brukerperspektiv. KBT sine systematiserte funn fra brukerundersøkelser og internasjonale kontaktnett var kilder til å forstå recovery i et brukerperspektiv.

Menneskerettigheter er en av grunnforutsetningene for recovery og hvordan å ivareta den enkeltes autonomi og toleranse for ulikhet. Recovery handler med andre ord om empowerment og at man får tro og håp om at det går an å få et godt liv med et nytt ståsted. En viktig forutsetning for recovery er at brukere, klienter og pårørende får mulighet til å ha større kontroll over ressurser som kan hjelpe dem i å få et godt liv. Det handler om levekår, men også muligheten til å velge selv, som blant annet brukerstyrt plass i psykisk helsevern er et eksempel på.

Reidar P. Vibeto fra KoRus Sør (Kompetansesenter rus) fokuserte på «recovery og metode – er de venner eller fiender?». Tankegangen om å styrke brukere/pasienters respekt for og kontakt med egne følelser er en viktig forutsetning for å leve et bedre liv. Faglige metoder som fokuserer på kognitiv mestring, affektregulering og bearbeiding av traumer kan være viktige forutsetninger for å få et bedre liv. Rus er ofte knyttet til følelser, og fokuset på rusproblemet hjelper ikke den rusavhengige hvis man ikke ser det helhetlige perspektivet.  Med andre ord vil recovery fordre faglige metoder, men det viktige er å få til prosessen hvor brukeren må være med å vurdere hvilke tilnærminger man har mest tro på og er villig til å gjennomføre.

Fagdagen var et samarbeid mellom psykisk helse- og rustilbudet i Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune og med Fylkesmannen i Rogaland og Jæren.