Veiledning for erfaringskonsulenter

(Tekst: Anne Hirrich, Katie Wikstrøm og Dagfinn Bjørgen)

Bilde fra veiledning av erfaringskonsulenter
Veiledning av erfaringskonsulenter i Trondheim kommune foregår i uformelle omgivelser og skal være lavterskel å delta på. Her runder Anne og Katie av en veiledning med erfaringskonsulenter. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

 

Ansvarlige i KBT: Dagfinn Bjørgen, Katie Wikstrøm og Anne Hirrich 

 

Bakgrunn 

Erfaringskonsulentyrket har vokst de siste årene og flere erfaringskonsulenter ansettes i kommunale tjenester. Erfaringskonsulenter rapporterer om diverse utfordringer med å jobbe i en “ung” yrkesretning blant allerede godt etablerte yrker inne sosial- og helsefag.  

KBT Kompetanse tilbyr en gruppebasert veiledning for erfaringskonsulenter, hovedsakelig innen psykisk helse- og rusarbeid. Hensikten er å ivareta menneskene som utøver erfaringskonsulentrollen, samt å sikre en trygg og fruktbar faglig utvikling.  

KBT har mange års erfaring innenfor brukermedvirkning og erfaringskompetanse . Vi benytter denne kunnskapen i utviklingen av erfaringskonsulentyrket.

Videre opplever vi i KBT en etterspørsel for veiledning av erfaringskonsulenter som vi ønsker å gjøre noe med (Holst & Mohn-Haugen, 2021).  

 

Noen sentrale utfordringer erfaringskonsulenter møter på system- og individnivå kan være: 

 • Å identifisere egne problemer fra andres og egen sårbarhet, samt anvende metoder for egenomsorg i yrkesrollen  
 • Manglende stillingsinstruks (Holst & Mohn-Haugen, 2021)  
 • Ulik bakgrunn i erfaringskompetanse  
 • Ulike bakgrunn i opplæring av erfaringskonsulentrollen  
 • Inkludering og ekskludering i erfaringskonsulentmiljøet (Holst & Mydland-Aas 2021)  
 • Utenforskap og ensomhet på arbeidsplassen (Holst & Mohn-Haugen, 2021)  

 

Hensikt og mål med veiledning  

Gi personer som jobber som erfaringskonsulenter oppfølging og veiledning innenfor sin virksomhet. Veiledningen skal være en møteplass for erfaringskonsulenter hvor de i trygge rammer kan reflektere og drøfte hendelser og utfordringer fra arbeidshverdagen.  

Møteplassen skal være lavterskel, slik at det er rom for deltakernes behov og at tilbudet kan kombineres med arbeidstid. I fellesskap skal vi identifisere ulike problemstillinger, samt dele erfaringer fra arbeidslivet.  

Målet med kurset er at deltakerne kan utvide sine kunnskaper og hvordan anvende redskaper og verktøy som kan benyttes fra gruppeveiledningen.   

Det vil bli utstedt veiledningsbevis slik at en kan dokumentere brukt antall timer, og gjennomgåtte tema på veiledningen.

 

Veiledningsform 

 • Hovedsakelig gruppebasert veiledning og felles refleksjon.
 • Veiledning og innhold kan bli tilpasset etter behov og ønske.
 • Veiledning kan tilpasses digital og fysisk deltakelse. 

 

Mulige tema til veiledning 

 • Potensielle farer og fallgruver for erfaringskonsulenter (kollegialt, personlig, ledelse, kommunikasjon og ansvar for egen situasjon delt i møte med bruker, faglig)  
 • Det særegne ved erfaringskonsulentrollen (tillitt til brukere, reell egenerfaring) 
 • Skepsis og stigma rundt erfaringskompetanse  
 • Praksisfellesskap (teamarbeid, gjensidig læring)
 • Rolleforventninger 
 • Brukernes opplevelser med erfaringskonsulenter
 • Ulike arbeidsplasser: kommunal sektor, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjon eller privat institusjon 
 • Selvivaretakelse, etikk, journalsystemer, fokus på pårørende 
 • Hvordan kan erfaringskonsulenten gjøre en forskjell for pasientene? 

 

Veilederens rolle og oppgave 

Veilederen skal ha en administrativt, lærende og støttende funksjon ovenfor deltakerne. Sentrale oppgaver og rolleforventninger skal innebære følgende: 

 • Bidra til refleksjon og drøfting 
 • Ordstyrer i gruppearbeid 
 • Mentor og fremme selvivaretakelse 
 • Koordinering og planlegging av veiledningskurset 
 • Bidra til etisk refleksjon 
 • Gi konstruktiv tilbakemelding som bidrar til videreutvikling 

 

Veiledning av erfaringskonsulenter i Trondheim kommune 

Tidsrom: vår og høst 2022 

På oppdrag av Trondheim kommune ved enhet for psykisk helse og rus gjennomfører KBT veiledning av erfaringskonsulenter, som er tilknyttet blant annet enheten for rustjenester, enhet for psykisk helse og rus og botiltak psykisk helse og treffsteder.  

Det er planlagt å møtes én gang i måneden, totalt åtte møter i løpet av året og á 2 timer. Oppbygningen av veiledningen er fleksibel og tilpasses etter deltakernes behov for faglig og personlig veiledning. Det vil være to veiledere til stede. 

I veiledningen blir det vektlagt en gjennomgang av “hva har skjedd siden sist” hvor hver enkelt kan dele erfaringer og opplevelser som de selv ønsker å ta opp. Dette blir drøftet i fellesskap. Videre blir det valgt et overordnet tema for veiledningen som kan bli diskutert. 

Deltakere og veiledere er i utgangspunktet underlagt taushetsplikt gjennom ansettelsesforhold. For veiledningen har det likevel blitt etablert eksplisitte kjøreregler i henhold til taushetsplikt og anonymisering av delte historier og hendelser. Dette for å skape en trygg veiledningsramme og delingsarena. 

Tidligere veiledning av erfaringskonsulenter 

Tidsrom: høst 2020 og vår 2021 

Erfaringskonsulentene som er ansatt gjennom KBT får gruppebasert veiledning ca. 1 gang i måneden, i tillegg til eventuell veiledning på arbeidsplassen. Vår gruppebaserte veiledning er basert på felles refleksjon om felles problemstillinger. 

Vi ønsker at denne veiledningen både skal kunne handle om spesifikke temaer som recovery og profesjonalitet, slik at man kan reflektere sammen om det, i tillegg til at de kan snakke om arbeidshverdagen sin og diskutere problemstillinger de kommer borti. Flere erfaringskonsulenter i Trondheimsområdet som ikke er ansatt hos oss har deltatt på denne veiledningen, blant annet fra Levanger kommune, Lade behandlingssenter og RVTS. 

 

Film om hvordan KBT jobber med veiledning av erfaringskonulenter i 2020

Referanser 

Holst, A., & Mohn-Haugen, T. (2021). Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 (Nr. 1/2021; s. 35).  

Holst, A., & Mydland-Aas, K. (2021). Trivselsundersøkelse. Erfaringssentrum. (Nr. 2/2021; s. 23). 

Åkerblom, K. B., Agdal, R., & Haakseth, Ø. (2020). Integrering av erfaringskompetanse: (2020:1; s. 68).