Oppstart undervisning NTNU – Master- og Videreutdanning i psykisk helsearbeid

21. august var høstens undervisning i gang for KBT.

I samarbeid med NTNU undervises det blant annet for Master– og Videreutdanning i psykisk helsearbeid på St. Olavs Hospital på Øya. Studiet fokuserer på kunnskap, utvikling og forskning innen psykisk helse satt i praksis. Målet er økt kompetanse på hvordan å møte, forstå og ivareta brukere av psykiske hjelpetilbud som helsearbeider og som en del av en instans og et system. Brukermedvirkning og egenerfaring er en sentral del av studieprogrammet, og det er hovedsakelig her KBT kommer inn.

Emnet for disse timene var «Perspektiver i psykisk helsearbeid», og Dagfinn Bjørgen underviste om og ut i fra brukerperspektivet i psykisk helsearbeid. Han snakket blant annet om innfallsvinkler og fokus, relasjonens betydning og makt i relasjoner, Bruker Spør Bruker-metoden og erfaringer, mestring og recovery og ulike verktøy for brukerinvolvering.

Hvorfor er brukerperspektivet viktig?

«Den eneste erfaringen jeg ikke har er vel fagutdanning på området, og det gir jo et ganske annet perspektiv uten fagbakgrunn.» Bjørgens åpningsreplikk la grunnlaget for hovedfokuset i undervisningstimen; hvordan politikk og lovverk som er omsatt på alle nivå i helsetjenester faktisk er knyttet opp mot brukernes behov, og hvordan å få til et godt samarbeid for å oppnå dette. Foredragene aktualiserer nettopp dette, og ser på studier, diskusjoner og debatter på området.

Forekomsten av psykiske helseproblemer øker, og dette er en del av vårt arbeid for å motivere til å involvere brukerperspektivet.