Recovery – hva trenger vi mer kunnskap om?

Vi har vært på workshop med praksisfeltet, forskere, pårørende og mennesker med egenerfaring fra psykisk helseproblematikk. På årets siste februardag samlet vi oss på Øya helsehus for å reflektere sammen om recovery. Hvordan mennesker med psykisk helseutfordringer kan få en god hverdag og et godt liv, enten gjennom å leve med utfordringene, eller oppleve bedring.  

KBTs utsending var invitert for å bidra med perspektiver fra det å leve med psykisk helseutfordringer og være i en recoveryprosess.  

Forskning som er nyttig for alle

Gjennom gruppearbeid jobbet vi fram hva vi mener er viktige faktorer som fremmer og hindrer recovery. I fokus var også hvordan helsetjenester, pårørende, frivillige og andre kan bidra til å støtte recoveryprosesser og få til god samhandling.  

Målet er at dette kan legges til grunn for utvikling av nye forskningsprosjekter som oppleves nyttige og relevante for alle parter. Vi håper at workshopen kan resultere i spennende prosjekter! 

Workshopen ble arrangert av Enhet for Botiltak og Treffsted psykisk helse i Trondheim Kommune, NTNU Institutt for psykisk helse, NTNU samfunnsforskning avd. psykisk helsearbeid, RVTS Midt og Sintef Helse. 

Erfaringsdeling om recovery

Recovery er et stadig mer innarbeidet begrep i Norge, både i praksis- og forskningsfeltet, men også blant pårørende og personer med psykisk helseproblematikk. Parallelt med dette oppdages nye kunnskapshull.  

På workshopen hadde vi gruppediskusjoner hvor vi delte vi erfaringer med recovery, både egenlevde og andre. Vi utforsket hva som bidrar til recoveryprosesser, eksempelvis ble det fremhevet hvor viktig det er at noen har troa på deg, og at man får oppleve mestring i hverdagen.  

Post it-lapper med notater fra gruppearbeid på recovery-workshop
Post it-lapper med notater fra workshop om recovery. Her diskuterte vi hva som kan være utfordrende og hindrende for recovery.

Feilskjær i recoveryarbeid

Vi diskuterte også hva som er utfordringer med recovery og recoveryorientert arbeid, og hva kan være til hinder for gode prosesser. I KBTs erfaring kan det ofte være vanskelig å finne balansegangen mellom eget ansvar og behov for støtte. Noen ganger havner man i en grøft hvor støtteapparatet fratar folk muligheten til mestring, fordi man ikke lar personen selv ta ansvar for eget liv. I andre tilfeller kan man havne i motsatt grøft, ved at helsetjenestene gir for lite støtte i vanskelige livssituasjoner, i frykt for å gjøre folk avhengige av hjelpa.  

En annen stor utfordring som ble løftet fram er hvordan man kan støtte de som ikke ønsker å motta helsehjelp. Kanskje gir man opp for lett. Kanskje er det slik at folk i for stor grad må tilpasse seg systemet, i stedet for at systemet skreddersys til den enkelte. 

Spennende diskusjoner

For KBT ble det et spennende møte med praksisfeltet og fremoverlente forskere, men også andre med erfaring fra psykisk helseproblematikk. Det var også sentralt at mange pårørende var aktivt med i diskusjonene, med erfaringer fra å være viktige støttespillere i recoveryprosesser.