Hva skal til for å få god brukermedvirkning i praksis?

Bilde av ressurs- og prosjektgrupppe i prosjektet Rom for medvirknign
1. april hadde ressurs- og prosjektgruppen i Rom for medvirkning oppstartsmøte. Ressursgruppen består av fagfolk, forskere, brukerrepresentant fra Mental Helse Ungdom og ikke minst en gjeng med engasjert ungdom.

Brukermedvirkning er bra, men hvordan kan vi få det til i praksis?

Det er et spørsmål mange har stilt seg i mange år. Selv om det går framover, ser det ut til at det er mange puslespillbrikker som skal på plass før vi kan snakke om reell medvirkning over hele linja. Prosjektet Rom for medvirkning er en sånn brikke.

I det 2-årige prosjektet skal vi gjennomføre intervju og workshops med ungdommer som har brukererfaring fra psykisk helsetjenester og ansatte som jobber i tjenestene. Målet er å utvikle et ressurshefte og annet informasjonsmateriell som kan bidra til at behandlere ser mulighetene for å realisere god medvirkning for barn og unge.

Samarbeid om å finne rommet for medvirkning

Selv om det har kommet mange gode forslag rundt hva som skal til for å få til god medvirkning for barn og unge opp gjennom årene, stopper det ofte opp. Det er ikke nødvendigvis viljen det står på. Kanskje kan det være rammene i systemet, eller andre faktorer. Derfor vil vi i Rom for medvirkning lete etter de gode mulighetene i samarbeid mellom unge og ansatte.

Gjennom workshops kan vi finne både barrierer og løsninger sammen og slik komme et skritt videre. Tidligere har man kanskje i større grad sett på utfordringer og mulige løsninger hver for seg. Vi tror samarbeid er en suksessfaktor, både i dette prosjektet og for å få til god involvering av pasienter, brukere og deltakere i ulike tjenester.

I prosjektet Rom for medvirkning har vi også med ungdommer i ressursgruppa. Slik kan vi sikre involvering av ungdom også i gjennomføringen av selve prosjektgruppa.

Sykehus over hele landet vil være med på å finne nye rom for medvirkning

Vi har inngått samarbeid med 4 ulike sykehus i de ulike regionale helseforetakene i dette prosjektet. Oslo Universitetssykehus (OUS), St. Olavs Hospital, Universitetet i Nord-Norge (UNN) og Stavanger universitetssykehus (SUS) er alle med på laget. Det vil si at store deler av landet er dekket i prosjektet, noe som vil bidra til å sikre at resultatene i prosjektet kan bli relevant for flere.

Prosjektstart – kickoff med ressursgruppe

For å kunne realisere dette prosjektet, har vi fått med oss en ressursgruppe med bred kompetanse og erfaring.  Gruppen består både av fagfolk, forskere, brukerrepresentant fra Mental Helse Ungdom og ikke minst en gjeng med engasjert ungdom.

1. april møttes gruppen for første gang, for å komme med innspill til prosjektet og arbeidet som er gjort så langt. Prosjektleder Juni Raak Høiseth har sammen med Petter Viksveen fra Universitetet i Stavanger laget utkast til en temaguide for intervju av fagpersoner. Intervjuene handler grovt sett om hva folk legger brukermedvirkning, informasjon, ulike tilnærminger og grader av medvirkning.

Innspill på språk og gruppestørrelser

Under samlingen med ressurs- og prosjektgruppen, kom det mange gode innspill. Som at språket må være klart og enkelt å forstå for hvem som helst. For vet mannen i gata hva ord som brukermedvirkning og samvalg egentlig betyr? Vet en gjennomsnittlig fagperson, og ikke minst de som skal få hjelp i for eksempel BUP det?

Planen framover i prosjektet, er først å intervjue fagpersoner og brukere av psykisk helsetjenester for barn og unge i grupper hver for seg. Så vil vi arrangere workshops hvor brukere og fagpersoner sammen skal komme fram til anbefalinger, råd og konkrete forslag til gjennomførbare tiltak. Gjerne også gode eksempler på hvordan god brukerinvolvering kan gjennomføres i praksis.

På samlingen kom det fram flere tanker om størrelsen og en optimal sammensetning på gruppene både i fokusgruppeintervjuene og workshopene. Blir de for store, blir det vanskelig å få fram alle stemmene. Blir de for små, blir det mer utfordrende å få fram nok perspektiv.

Bilde av en gruppe mennesker rundt et bord
I løpet av samlingen 1. april jobbet ressurs- og prosjektgruppen sammen om temaguiden for intervjuene vi skal ha i prosjektet. Spesielt ungdommen var opptatt av klart språk. Samlingen var preget av mye engasjement og godt humør! (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Ressursgruppe med engasjement og perspektiv på brukermedvirkning

Prosjektet Rom for medvirkning har både en styringsgruppe, prosjektgruppe og en ressursgruppe. I den siste gruppen sitter blant andre representanter fra Rådet for psykisk helse, RKBU og Mental helse ungdom.

I presentasjonsrunden på kickoff-samlingen 1. april kom det fram at det tross alt har skjedd framgang når det kommer til pasienters og brukeres muligheter til å involveres i sin egen behandling. I et 10 års perspektiv kan det se ut som at det har vært liten endring. En som har jobbet på feltet i 20 år, ser framgang, men at det går i sakteste laget.

Odd Sverre Westby fra RKBU Midt kunne imidlertid informere oss om at hvis vi ser på det i et 40 års perspektiv, så har det faktisk skjedd ganske stor endring ganske fort.

 

Hvordan kan vi hindre at ressursheftet havner i en skuff?

Et viktig spørsmål for mange på oppstartsmøtet, var hvordan vi kan sikre at resultatet av prosjektet faktisk blir nyttig og brukt. For noen ganger har man kanskje funnet ut masse bra og nyttig, men så blir det rett og slett ikke tatt ordentlig tak i etterpå.

Hvorfor, kan både være vanskelig og sammensatt. Kanskje kan måten dette prosjektet er lagt opp øke sannsynligheten for at ressursene vi utvikler blir brukt? I Rom for medvirkning er det nemlig lagt opp til både nettopp brukermedvirkning og samarbeid fra første stund, og målet er at det skal gjennomsyre prosjektet fra start til slutt.

Bilde av Murad Mustafa Jafaer og Petter Viksveen
Petter Viksveen (til høyre) jobber tett sammen med prosjektleder Juni Raak Høiseth om prosjektet Rom for medvirkning. Her er han sammen emd Murad Mustafa Jafaer, som er sykepleiestudent og har deltatt i prosjektet InvolveMENT. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Ressursgruppe med variert bakgrunn og erfaring

På samlingen i april deltok Juni Raak Høiseth (prosjektleder og faglig rådgiver i KBT), Katie Wickstrøm (KBT), Silje Margrethe Jørgensen (KBT) og Petter Viksveen (Universitetet i Stavanger) fra prosjektgruppen.

I ressursgruppa sitter folk med bred kompetanse og erfaring innen psykisk helse-feltet. På møtet 1. april deltok

 

 

Vi takker for en hyggelig samling, og gleder oss til fortsettelsen i prosjektet!

Bilde av ordsky
På samlingen brukte vi mentimeter for å finne ut hva ressursgruppa legger i brukermedvirkning. På spørsmålet "Med ett ord: Hva skal til for å få til brukermedvirkning i praksis?" fikk vi opp denne ordskyen. Samarbeid og respekt ble trukket fram av mange.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.