Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Illustrasjonsbilde - Utsikt over Trondheim by

Prosjektleder: Karl Johan Johansen

Prosjektmedarbeidere fra KBT: Dagfinn Bjørgen, Geir Småvik og Michelle Eilertsen.

Last ned rapporten: Johansen, K., J. (2023). Utvikling av boligsosiale botilbud i Trondheim kommune. Rapport fra forprosjekt. (KBT-rapport nr. 1/2023). Trondheim. KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (PDF)

Samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune

Sammen med Trondheim kommune skal KBT etablere et samarbeidsprosjekt som skal videreutvikle og justere bo-og tjenestetilbudene for innbyggere som har rus/psykiske lidelser, og som har behov for et tilpasset boligtilbud.

Med utgangspunkt i botilbud kommunen har prøvd ut tidligere, skal vi se på hvordan man kan bosette personer som tidligere ikke har klart å opprettholde et boforhold i egen bolig, og skape en verdig bosituasjon med forsterket vekt på recovery-orientering.

Prosjektet skal utvikle innovative løsninger og legge vekt på samskaping og samarbeid med frivillige, naboer og andre aktører. KBT arbeider ut fra en ideologi om å fremme brukermedvirkning og brukerperspektivet.

 

Forprosjekt støttet av Husbanken

I første omgang har vi gjennomført et forprosjekt høsten 2022, hvor vi intervjuet brukere/beboere, tjenesteytere og andre relevante personer i tilknytning til boligene/tjenestene. Etter analyse av intervjuene, er det skrevet en rapport fra forprosjektet (PFD). Forprosjektet ble støttet av Husbanken.

Videre er målet å få i gang et større prosjekt med utgangspunkt i funnene fra forprosjektet. I tillegg bistår KBT fra 2023 i et prosjekt ledet av Trondheim kommune, hvor vi skal se på et spesifikt boområde i byen.

 

Bakgrunn | Forprosjekt om boligsosial utvikling i Trondheim kommune

Det er behov for å utvikle alternative botilbud for personer med rusavhengighet/ rus- og psykiske utfordringer. Trondheim kommune har i en årrekke jobbet med å utvikle botilbud til disse personene, som i noen tilfeller har problemer med å finne seg en tilfredsstillende bolig. Noen personer har også utfordringer med å møte de kravene som stilles til deg som beboer, som normer og ferdigheter i å kunne bo.

 

Avvikling av eksisterende botilbud i Trondheim

I Trondheim er det rundt 50 personer i denne gruppen som venter på et botilbud med tjenester. I tillegg er det besluttet at boligene i Jarleveien 10 skal avvikles i sin nåværende form.  Det betyr at det til sammen er rundt 90 personer i Trondheim med rus eller en kombinasjon av rus og psykiske utfordringer som har behov for et tilpasset bo- og tjenestetilbud framover.

 

Housing first og recovery-orientering

De siste årene har Trondheim kommune lagt vekt på at tilnærmingene "Housing first" og recovery skal ligge til grunn for boligtilbudet for personer som sliter med psykisk helse- og rusproblemer. Det er også etablert et eget ambulant team med ansvar for å følge opp de som bor i leiligheter i ulike deler av byen.

 

Godt stykke på vei

Om vi sammenligner med situasjonen for noen år tilbake, så har man kommet et godt stykke på vei med boligsosialt arbeid i Trondheim kommune. Likevel gjenstår det en del i forhold til ambisjonene.  Blant annet handler det om mer enn å skaffe et tilstrekkelig antall boliger - det handler også om tilrettelegging, oppfølging og tjenester. I evalueringene KBT og NTNU Samfunnsforskning har gjort av Jarleveien 10, kan vi lese om ulike behov og mulige løsninger for framtidige tilbud.

Det er behov for å se på hele boligkonseptet til personer med rusavhengighet eller ROP-lidelser. Vi må finne mulighetene rundt å skape verdige bosituasjoner, med forsterket vekt på recovery-orientering. Det håper vi å komme et skritt videre med i dette forprosjektet.

 

 

Se også: Anbefalinger i et brukerperspektiv - boligsosialt arbeid