KBT og NTNU har evaluert botilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet – Nå har Formannskapet i Trondheim kommune bedt om at Jarleveien 10 avvikles

Fasade Jarleveien 10 (bilde brukt med tillatelse fra Byggindustri)

Jarleveien 10 i Trondheim, et botilbud for mennesker med alvorlig og langvarig rusavhengighet. I 2021 publiserte KBT en rapport om beboernes erfaringer, hvor vi kommer med flere anbefalinger for hvordan tilbudet kan utvikles framover. Flere av anbefalingene handler om tydeliggjøring av tilbudet,tilrettelegging og relasjonsbygging. Foto: Byggeindustrien, hentet fra https://www.bygg.no/jarleveien-10/1304077!/, og brukt med tillatelse i forbindelse med evalueringsrapporten KBT publiserte sommeren 2021.

2 evalueringer av Jarleveien 10 - KBT anbefaler blant annet å få tydeliggjort en målsetting om et recoveryorientert tilbud

19. oktober 2021 ber Formannskapet i Trondheim kommune om at Jarleveien 10  avvikles. Jarleveien 10 er en kommunal  bolig med base for personer med alvorlig og langvarig rusavhengighet.

I saksprotokollen står det følgende:

 

"3. Formannskapet tar forholdene som er beskrevet Jarleveien botiltak til etterretning, ser med sterk bekymring kvaliteten botiltaket, og ber om at tiltaket avvikles. En storby som Trondheim kan ikke være bekjent av at vi tilbyr uverdige og uegnede boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet. Formannskapet ber kommunedirektøren snart som mulig komme tilbake med en sak der det vurderes hvordan vi kan utvikle andre boformer for de ulike målgruppene som bor i Jarleveien i dag. Det er en forutsetning at man bygger opp alternative botilbud for beboerne i målgruppen før avvikling av Jarleveien. Nye boformer være i tråd med nasjonale føringer med faglig fokus, og utvikles i tett dialog med tillitsvalgte og fagmiljø lokalt, det samme gjelder prosessen med avvikling av Jarleveien."

NTNU og KBT kom med anbefalinger til videre utvikling i evalueringsrapporter

I  november 2020 publiserte NTNU samfunnsforskning en rapport om erfaringer fra Jarleveien som arbeidsplass.  I sommer publiserte KBT rapporten hvor vi har evaluert beboernes erfaringer. Begge rapportene fastslår at tilbudet har blitt annerledes enn den opprinnelige intensjonen, og kommer med anbefalinger for hvordan tilbudet kan utvikles.

I NTNU-rapporten kan vi blant annet lese at

"Vi mener kommunen må se på hvordan de kan utvikle botiltaket Jarleveien slik at det i større grad kan møte rusavhengiges behov for et godt og trygt hjem. Det må jobbes med innholdet i Jarleveien og utvikle tydeligere de mulighetene som ligger i tiltaket med såpass stor personaltetthet og kompetanse samlet. Det er stort potensiale for faglig arbeid og utnyttelse av de ansattes kompetanse."

I KBT-rapporten anbefaler vi blant annet å få tydeliggjort målsetting om et recovery-orientert tilbud, og å tydeliggjøre hva Jarleveien skal være for den enkelte. Se hele listen nederst i saken.

Hva mener daglig leder i KBT om en avvikling av Jarleveien?

I evalueringen av Jarleveien 10, kommer KBT med flere forslag til å utvikle tilbudet. Nå kan det se ut til at det i steden blir avviklet.

Dagfinn Bjørgen, Daglig leder i KBT, sier følgende:

Det er godt å se at Trondheim kommune sine politikere tar konsekvensene av brukernes tilbakemeldinger fra vår evalueringsrapport om Jarleveien.  Det som må understrekes fra vår side er at problemene ved Jarleveien ikke bare handler om bygg.

For flere vi intervjuet var det mangelen på støtte og oppmuntring, eller tro på at de kan endre sitt liv til det bedre som var fremtredende. Kommunen har utfordringer med hvordan oppfølgingstiltak organiseres og hvor personell kan ha en mer aktiv rolle i å understøtte vilje til endring.  Kommunen vil ved en nedleggelse av Jarleveien fortsatt kreve boløsninger for flere av beboerne som har forsterket personaloppfølging og også bistand til å avvise uønskede besøk.

Det kreves en plan fremover som i større grad ivaretar de behovene som beboerne ved Jarleveien har gitt tilbakemelding på:

Støtte til å få en endring i livet, relasjons- og tillitsbygging over tid hvor personal bruker tid og oppmerksomhet på beboerens hverdag samt bidra til å finne egnet bolig med lavere omsorgsnivå enn bolig med evt. base.

Beboerne på Jarleveien har også mye vilje og ressurser til å få til en endring. Et viktig tiltak er å ha aktivitet og arenaer hvor man opplever samhørighet slik at rusen ikke blir en aktivitet i seg selv.

Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, mener det kreves en plan som i større grad ivaretar behovene beboerne ved Jarleveien 10 har gitt tilbakemeldinger rundt i BSB-evalueringen som ble publisert tidligere i år.

Se video fra formannskapsmøtet hvor de behandler saken om å avvikle Jarleveien 10

KBT sine anbefalinger for Jarleveien 10

I evalueringen KBT har gjort av Jarleveien 10, skriver vi følgende:

"På bakgrunn av våre funn fra beboernes opplevelser og erfaringer med Jarleveien 10, har vi spisset dette i noen anbefalinger til utvikling av Jarleveien.


Vi håper at dere finner våre anbefalinger nyttig og at disse kan bidra til å bedre livskvaliteten til beboerne i Jarleveien 10: Skape en overordnet visjon og målsetting for tilbudet sammen med beboerne.


1. Få tydeliggjort målsetting om recovery-orientert tilbud og derved bli mer i samsvar med Trondheims kommunes overordnede tenkning for tjenestetilbudet innen rus og psykisk helse.


2. Tydeliggjøre hva Jarleveien skal være for den enkelte: en midlertidig bolig med eller uten tjenestetilbud eller en omsorgsbolig, eventuelt en blanding av disse.


3. Tydeliggjøre målsetting om å følge opp beboernes motivasjon til endring av bosituasjon og ha system for og fokusområde for personal knyttet til boligen.


4. Få større fokus på, og plan for, relasjonsbygging og kontinuitet i oppfølging hvor personalbasen får en mer aktiv rolle ovenfor brukere.


5. Beboerne forslår egen lege tilknyttet huset (dette samsvarer med personalets forslag ifølge rapporten fra Samforsk (Røed M. og Svendsen S. 2020)


6. Beboerne forslår at Jarleveien burde ha en egen kontaktperson i politiet når de må forholde seg til politiet.


7. Sterkere erfaringsperspektiv blant personalet tilknyttet boligen, som eksempel rekruttering av erfaringskonsulent.


8. Innføring av brukerråd er foreslått av beboerne


9. Flere felles måltider - hvor man har tilbud om å spise sammen som et sosialt tiltak.


10. Det etterlyses mer variert kost enn havregrøt.


11. Klarere kommunikasjon til brukere og kompetanse i personalgruppa knyttet til praktisk hjelp som økonomisk forhold og hjelp til kontakt med byråkrati.


12. Klarere informasjon om hva som eventuelt blir eller ikke blir dokumentert og journalført.


13. Anbefales å bygge en fløy tilegnet for aktiviteter og å kunne arbeide med hobbysysler, og som hadde besøksrom for besøkende til beboerne."