Bruker Elf-kurs 2018 overstått

 

KBT har nylig avsluttet Bruker Elf-kurs for femte gang. Erfaringene er gode:

-Det som jeg tenker er spennende for forskerne, det er å høre perspektivene som de ikke har selv. En som har vært bruker vil kunne komme med andre innspill som forskerne ikke har tenkt på. En av foreleserne fra AFFU, Cuneyt Guzey, forteller om hvorfor han tenker at brukerinvolvering i forskning er nyttig. Det er nettopp denne verdien som lå til grunn da KBT og AFFU opprettet kurset for fire år siden.

– Vårt mål er å gi deltakerne en vitenskapelig plattform å stå på som medforskere i forskningsprosjekter. Vi håper at kurset har gitt deltakerne lyst til å delta i prosjekter og at de føler seg tryggere i rollen som brukerrepresentant i forskning, sier foreleser Einar Vedul-Kjelsås fra AFFU. 30. mai er siste kursdag for denne runden, og deltakerne er i gang med å oppsummere det de har vært i gjennom. De har på en drøy måned deltatt på fire dager hvor de har fått en grunnleggende innføring i forskning på helsefeltet og brukerrepresentasjon i forskningsprosjekter.

– Flesteparten av oss har ingen utdanning eller annen bakgrunn innen dette fra før. Etter kurset føler jeg at jeg vet mer om hvordan forskning foregår, og jeg har fått større forståelse for hvor omfattende det faktisk er, sier deltaker Sissel Smistad.

Rundt bordet går praten ivrig om hypoteser, metaanalyser, motstridende funn, blindstudier og forskningsspørsmål. Cuneyt forteller at den vanligste feilen som gjøres i forskningsprosjekter er å ha for bred problemstilling. På kurset har deltakerne brukt tid på å lage problemstillinger ut i fra hva de selv kunne tenkt seg å forske på, som de i diskusjon i plenum har definert og spissformulert. Herfra har de drøftet hvilke metoder som kunne egnet seg for å finne svar på problemstillingene. Det er stor enighet blant deltakerne om at dette var det mest nyttige på kurset.

– Jeg synes det var det mest givende. Foreleserne var oppfordrende og nysgjerrige på det vi kom med, og flinke til å stille kritiske spørsmål for å få til god refleksjon i gruppa, sier deltaker Michelle Eilertsen.

Det er tydelig at refleksjon i fellesskap har vært en god arbeidsmetode på kurset. Einar oppsummerer noe av temaene de har gjennomgått, og stiller spørsmål om hva deltakerne føler de sitter igjen med og hva de kunne tenkt seg mer av. Deltakerne mener at det mangler et forum/en arena hvor forskere og potensielle brukerrepresentanter lettere kan finne hverandre. De sier at å øke og styrke brukerinvolvering i forskning krever at brukererfaring er tilgjengelig, og håper at en arena for dette er noe som kan utvikles.

Heidi Westerlund, som sammen med Karl Johan Johansen har vært forelesere fra KBT, er enig i dette behovet: – Dette er en av satsingene til KBT for å bidra til at forskere og brukere kan finne samarbeidsformer. Det har vist seg potent for å få kartlagt interesse for å delta i forskning. Flere nye samarbeider har oppstått i kurssammenhengen. Fremover vil vi satse mer på arenaer hvor de gode samarbeidsprosjektene kan etableres, sier hun.

Om Bruker Elf:

Ideen til kurset kom i 2014. Siden da er det gjennomført 5 rekker med kurs, med totalt 40 deltagere. Professor Olav Linaker utarbeidet i sin tid kursopplegget med basis i undervisningsformer i AFFUs ELF-kurs ved NTNU. Formålet med kurset var todelt; for det første å gjøre medisinsk forskning mer tilgjengelig for brukerrepresentanter, samt å få erfaring med samarbeid mellom forskningsinstitusjon og brukermiljø om undervisning og opplæring for oppgaver innen medforskning.

Oversikt over KBTs kurstilbud