Tett samarbeid og hverdagsmestring i Sunndal

Bilde: Deltakere fra møtet

Sunndal kommune startet i fjor opp stor satsing på recoveryorienterte tjenester, hvor blant annet KBT ble invitert til fagdag for dette arbeidet for å snakke om recovery i et brukerperspektiv. Med ønske om å videreutvikle et samarbeid etter en vellykket dag, tok KBT kontakt for å følge opp dette i form av et dialogmøte. Den 13. Juni var hele 30 deltakere, en fin miks av tjenesteansatte og brukere, samlet for å ha en dialog rundt brukerinvolvering i kommunen. 

Recovery og hverdagsmestring

I tråd med oppstarten på recoverysatsing i fjor ble det utarbeidet en ny plan for psykisk helsevern i kommunen som sier at recovery/hverdagsmestring skal være en rød tråd i tilbudet. Viktige mål for å få til dette er helhetlige og fleksible tjenester, som fremmer selvstendighet, tilhørighet og mestring. Planen ble laget i samarbeid med brukerorganisasjoner og brukere, noe som har vært en god inngangsport til mer brukerinvolvering på systemnivå og er en viktig forutsetning for å kunne møte behovene i samfunnet.

Møtet var lagt til Øran aktivitetshus, et rusfritt dagtilbud til personer med utfordringer, som er et av stedene det jobbes med å fremme nettopp tilhørighet og mestring gjennom gruppebaserte aktiviteter og sosialt treffsted. Frisklivssentralkoordinator Kristine Stulen forteller om lavterskeltilbudet Frisklivssentralen, der det satses på forebygging, selvstendighet og mestring gjennom blant annet kurs i mestring av depresjon og kurs i mestring av belastning, samt hjelp til endring av livsstil og levevaner. Dette er åpent for alle, også de som ikke har tilknytning til tjenestene fra før.

Elisabeth Asphaug Rauboti fra KBT holdt en gjennomgang av perspektiver på recovery, med fokus på brukeres perspektiv. Dette ble noe av temaet for diskusjon i grupper. Deltakerne snakket om viktigheten av å bli sett som den personen man er og å bli møtt der man er for å kunne få til den hjelpen man trenger. De fremhevet også dette med likeverdige møter, og at det er avgjørende at man ikke blir sett ned på. Det kom også frem at kommunen vurderer ansettelse av erfaringskonsulent for å styrke recovery og brukermedvirkning.

Sammensveisede tjenester – ei dør inn

Det er tydelig at samarbeid mellom de ulike helse- og sosialtjenestene er noe Sunndal lykkes med. Avdelingsleder for psykisk helse- og rustjenesten Mariann Meisal og NAV-veileder Siw Teksum fortalte at det er stort fokus på tilgjengelige tjenester og helhetlig hjelp. Folk skal oppleve at det er ei dør inn, og slippe å fortelle historien sin om og om igjen. Derfor har psykisk helse- og rustjenesten, NAV og Frisklivssentralen faste samarbeidsmøter, felles skjema, og ansvar for å henvise brukere til riktig tjeneste (også fastleger og spesialisthelsetjenesten).

– Tjenesteyter og bruker kan ha ulik oppfatning og forståelse av utfordringer. Da er det viktig at det finnes rett person til rett jobb, sier en av de ansatte i tjenesten. At tjenestene samhandler på denne måten fører til at overganger mellom tjenester går så sømløst som mulig, og at brukere i mindre grad faller mellom stoler, ikke får riktig hjelp eller blir overlatt til seg selv.

Kommunen ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt, og nevner at viktige faktorer er tilgjengelig informasjon og at det tidlig avklares hva brukeren trenger og ønsker. Både av kartlegging og vedtak skal det komme frem hva målet til den enkelte er og at man sammen finner ut hva som skal til for å komme dit. Et av tiltakene som trekkes frem for få til dette er ansvarsgrupper, hvor brukerne har kommet med tilbakemeldinger om at de blir sett og hørt og føler verdighet.

Inspirerende om samproduksjon

Ingvild M. Kvisle fra KBT snakket om erfaringer fra studietur til England og Skottland og delte gode eksempler på såkalt samproduksjon (Co-production på engelsk) – at brukere og tjenesteansatte driver tilbud sammen. Måten dette ble gjort på i de to landene gav deltakerne mye inspirasjon i gruppediskusjonene. Det er mye erfaringer blant nåværende og tidligere brukere som har nytteverdi for tjenesten. En av brukerne la fram et forslag om å ansette brukere som ressurspersoner som hjelper andre brukere, i form av å drive veiledning, aktiviteter og tilbud i tjenestene. Han pekte på at det er lettere å få kontakt når man er bruker selv, og at man ser andre ting enn det fagperspektivet ser. Det er også en personlig gevinst for den som får muligheten til å hjelpe andre.

For å bevege seg mot samproduksjon ble det sagt at brukere i større grad må bli med i råd, utvalg og arbeidsgrupper tilknyttet tjenestene, og også engasjeres inn i tidsavgrensede prosjekter. Det kom også forslag om å etablere rene selvstyrte brukerforum. Brukerne snakket om at man lett blir liten i et stor system, og at tjenesten må gi brukerne opplevelsen av at det er viktig å si i fra. Fra brukerne ble det fremhevet at det var mangler i tjenestene, hvor tjenestene ønsket at dette skulle bli et viktig tema i arbeidet fremover.

Et forslag for å få forslag var å sette opp forslagskasser, der man kan legge igjen anonyme lapper med hva som fungerer og hva det er behov for. Det var også ønske fra brukersiden om å ha rene brukermøter innad i for eksempel kommunale boliger, for å diskutere tema, behov, tips og spørsmål som kan leveres videre til tjenesten.