Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun brukerstyrt senter er et av fem regionale brukerstyrte sentere i Norge. De tilbyr blant annet musikkverksted, kreativt verksted, lavterskelarbeid og arbeidspraksis, recoveryverksted og verktøykassakurs.

Sagatun kontaktet KBT med ønske om å evaluere deres tilbud, og på bakgrunn av det ble det gjennomført en Bruker Spør Bruker(BSB)-undersøkelse i juni 2017. Totalt ble 19 av senterets brukere og 4 fra samarbeidende instanser intervjuet om deres erfaring med bruk av Sagatun. Vi snakket med deltagerne om opplevelse av innflytelse og medvirkning, informasjon og mottakelse, samarbeid med mellom Sagatun og andre instanser, frivillighet og krav, og om motivasjon og mestring knyttet til recovery/bedringsprosesser.

Den 7.9.17 samlet vi brukere, ansatte og samarbeidspartnere til dialogkonferanse på Sagatun der vi drøftet funnene i evalueringen og videre utviklingsmuligheter. Du kan lese mer om evalueringen og funnene i lenken til rapporten nedenfor.

Forfattere

Christina Kildal

Dagfinn Bjørgen

Ingvild M. Kvisle

Rapport

Bruker Spør Bruker – Sagatun brukerstyrt senter 2017