Brukermedvirkning i forskning – Hvem tar regninga?

Bilde av arbeidsgruppen til nettverk i brukermedvirkning i forskning og fagutvikling
Etter konferansen om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, høsten 2021, ble det opprettet et arbeidsutvalg som skal jobbe for å lage et nettverk om samme tema. I løpet av 2022 har arbeidsutvalget kommet fram til et mandat og begynt å jobbe med å skape nye møteplasser om temaet. Nå har arbeidsutvalget også skrevet en kronikk om hvordan brukeremedvirkning i forskning kan foregå i praksis gitt de rammene man har å forholde seg til. På bildet : Gunn-Marit, Momica, Rune, Gunhild, Ann-Mari og Dagfinn meldte seg til arbeidsutvalget for nettverk for brukeremdvirkning i forskning og fagutvikling under konferansen om samme tema i november 2021.

"Hvem tar regninga for brukermedvirkning i forskning?"

Det spør Monica Strand og resten av arbeidsutvalget for Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling seg om i en kronikk i Dagens medisin, publisert 9. desember 2022.

I kronikken problematiseres de økonomiske rammene i dagens system for å kunne ha reell brukermedvirkning fra start til slutt i forskningen. "Det koster å involvere brukermedvirkere i forskning, men dessverre bevilges det sjelden ekstra midler til dette." Blant annet mangler det flere steder retningslinjer for godtgjørelse når det gjelder deltakselse i forskningsprosjekter.

"Mangel på system og øremerkede midler er et klart hinder for å realisere brukermedvirkning i forskning. Dette fører til sprikende praksis og halvgode eller dårlige løsninger."

Mer relevant forskning

En fordel med å involvere personer med erfaring fra å være pårørende, bruker eller pasient allerede ved utforming av forskningssøknader, er at forskningen kan bli mer relevant. Både for fagfolket og for dem som trenger tjenestene. Ved å involvere dette perspektivet allerede fra (før) start, kan det komme opp nye forskningsspørsmål eller andre vinklinger på en problemstilling.

Også i den andre enden av forskningsprosjekt er det nyttig å involvere folk med erfaringskompetanse. For å få til dette i praksis i enda større grad enn i dag, trengs det altså mer system og øremerkede midler.

Løsningsforslag fra arbeidsutvalget

Kronikken avslutter med konkrete forslag til hvordan det kan legges bedre til rette for brukermedvirkning i forskning:

  • Definerte takster i alle helseforetak
  • Øremerket andel til brukermedvirkning i prosjekttildelingen
  • Tidsrammer som legger til rette for gode medvirkningsprosesser
  • At helseforetak og forskningsinstitusjoner legger til rette for opplæring, veiledning og støttepersonell til brukermedvirkning

Les hele kronikken på dagensmedisin.no

Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

I november 2021 arrangerte KBT i samarbeid med Rådet for psykisk helse, FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet en konferanse om nettopp brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Der ble det opprettet et arbeidsutvalg som skal jobbe videre med å få i stand et nettverk på feltet. Denne gruppen består per i dag av Ann-Mari Lofthus, Dagfinn Bjørgen, Rose-Marie Bank, Gunhild Salvesen, Rune Lundquist, Gunn-Marit Uverud, Gunnhild Berglen, Mona Sommer og Monica Strand. Kronikken i Dagens medisin er en del av dette arbeidet.

Mandat og møteplasser

I løpet av 2022 har arbeidsutvalget jobbet fram et mandat, som blant annet sier at nettverket skal bidra til å øke kunnskap om brukermedvirkning i forskning og bidra til økt fokus på finansiering.

Å etablere et nettverk og er også en del av mandatet. I starten av 2023 vil arbeidsutvalget å begynne å jobbe med planleggingen av arrangement som kan fungere som møteplasser for nettverksbygging og kunnskapsdeling - eksempelvis en ny konferanse. Mer informasjon om hva slags arrangement og hva slags tidsramme vi ser for oss, kommer i 2023.

Målgrupper for nettverket

Målgruppene for nettverket er i stor grad det samme som for konferansen i 2021, og er i mandatet formulert slik:

Personer innen helse- og sosialfeltet, slik som:
• Brukere og pårørende med erfaring fra forskning og/eller samarbeidsbasert forskning
• Personer som ønsker å bli medforskere
• Forskere og fagutviklere som ønsker mer kunnskap om samarbeidsbasert forskning
• Spesialister i prosjektsøknadsskriving
• Høyskole- og universitetsansatte

Har du lyst til å bidra inn i forskning?

Fra 15. februar arrangerer KBT kurs i brukerinvolvering i forskning. Kurset går over 5 kursdager og passer for deg som selv ønsker å drive med førskning, har erfaring fra forskning eller skal være med som medforsker i et prosjekt. Les mer og meld deg på kurset brukerinvolvering i forskning