Dialogmøte om innovasjon og tjenesteutvikling – Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommunes brukerpanel har i dag hatt dialogmøte med Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for rustjenester og Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse i Trondheim kommune.

En sentral diskusjon på møtet var hvordan man kan få til mer differensierte boliger tilpasset folks ulike behov, samtidig som det blir rom for utvikling. Treffstedene ble fremhevet som viktig arena for få en god hverdag, hvor man kan bli engasjert aktiviteter som gjør at problemer og tanker kommer mer i bakgrunn.

 

Dialog motiverer

Sentralt for Trondheim kommune er hvordan man kan implementere recoverytenkning i tjenestene. Både brukerpanelet og kommunen opplever å ha felles interesser og mål. Det var stor enighet om at dialogformen og arbeidet til brukerpanelet med konkrete innspill til tjenesten var motiverende for tjenesten. Enhetsleder Stig Antonsen opplever at denne formen for felles dialog må gjøres med flere deler av tjenesten, og vil bidra til motivasjon for å gripe tak i utfordringene.  Flere fra kommunen opplevde at brukernes tilbakemeldinger gir støtte til hvordan kommunen ønsker å utvikle tjenestene.

 

Brukerdreven innovasjon og utvikling

Dette er en del av et felles innovasjonsprosjekt for KBT og Trondheim kommune som skal bidra til å tydeliggjøre brukerperspektivet gjennom å involvere brukere direkte i tjenesteutviklingen.  Et sentralt virkemiddel er å tilrettelegge for dialog hvor både erfaringsperspektiv og fagperspektiv kommer til orde.  KBTs brukerpanel la frem sine resultater sammen med funn fra Bruker Spør Bruker i kommunen.

Dette er den første av flere av prosjektets dialogarenaer hvor fag og erfaring møtes.

Bilde: Michelle Eilertsen og Frode Myhre legger fram rapport fra brukerpanel

Bilde: Michelle Eilertsen og Frode Myhre legger fram rapport fra brukerpanel