Erfaringsmedarbeidere i recovery på dansk

KBT har vært på studietur til København den 6. desember arrangert av WAPR Norge og NAPHA, for å få kompetansepåfyll i hvordan å styrke erfaringsmedarbeiderfunksjonen og satsing på recovery i tjenesten. Danmark har kommet lengre enn Norge i antallet erfaringsmedarbeidere ansatt i psykisk helsetjenester. De omtaler erfaringsmedarbeideryrket med den engelske benevnelsen «peer». Vi ønsker å dele noen våre notater fra turen.


Peer-netværket i Danmark

Peer-netværket i Danmark er en landsdekkende medlemsorganisasjon for erfaringsmedarbeidere med over 400 medlemmer. Målet med nettverket er å styrke likeverd og anerkjennelse av erfaringskompetanse i samfunnet, og bidra til at mennesker med utfordringer skal få mulighet til å møte en likeperson/erfaringsmedarbeider. En av måtene de bidrar til dette på er å tilby en «forberedelsespakke» for ledere/medarbeidere ved ansettelse av erfaringsmedarbeider, hvor de stiller med kunnskap og diskuterer spørsmål om blant annet hva rollen går ut på, arbeidsoppgaver, samarbeid i team, hva man skal være oppmerksom på og hva en erfaringsmedarbeider kan bidra med. At tjenesten/arbeidsstedet forberedes er avgjørende for å lykkes. Nettverket jobber på tre hovedområder:

  • «ERFA» – Møtepunkt for peers for å utveksle erfaringer og øke kunnskap.
  • «Træf» – Årlig landstreff og regionale treff for diskusjon om ulike tema.
  • Rådgivning – Veiledning, rådgivning, foredrag og workshops med enkeltpersoner, ansatte og tjenester/instanser.

Peer-netværket fortalte om erfaringskonsulentarbeidet i Danmark. Med et tilbakeblikk til 2013 hvor nesten ingen visste hva det var, har ansettelse av erfaringsmedarbeidere skutt fart i alle regioner. De fleste har dobbeltkompetanse, altså en faglig bakgrunn i tillegg til brukererfaring. Erfaringskompetansen gir lønnstillegg. For øvrig har de som regel ufaglært lønn. Peer-netværket håper på å kunne bidra til enda bedre arbeidsbetingelser ved at de har en pågående arbeidsgruppe som jobber med å utvikle en stillingsbeskrivelse for erfaringsmedarbeidere. Utvidet bruk av erfaringsmedarbeidere har ført til en endring i måten å være profesjonell på og en lavere terskel for å dele av seg selv blant ansatte. Også flere ledere ved tjenester synliggjør at de har erfaringskompetanse. Erfaringsmedarbeidere har også vært et viktig ledd i å stille spørsmål ved strukturene i tjenestene og hvordan man gjør ting – motstand fører til evaluering av holdninger.


Kunnskapsbehov

Bilde: Peer-netværket brosjyre
Bilde: Peer-netværket sin brosjyre

Opplæring og utdanning for erfaringsmedarbeidere er i likhet med Norge et svært aktuelt tema i Danmark. Det er heller ingen egen standard utdanning i det ordinære skolesystemet for erfaringsmedarbeidere her, og det ble en diskusjon rundt hvordan en slik utdanning burde utformes. Noe av utfordringen er at det ikke går an å lage en «standard» for erfaringsmedarbeiderrollen på samme måte som andre profesjoner med tanke på at yrkesutøvelsen baseres på egen erfaringsbakgrunn, noe som gjør det vanskelig å få innpass i det ordinære skolesystemet uten å miste «genuiniteten» i rollen. Samtidig ser man i begge land at det er et klart behov for økt kunnskap på flere områder, blant annet fordi det er spilleregler i arbeidslivet som alle må følge, og lovverk og faglige begrunnelser i tjenestene som gir rammer for hva man kan gjøre og hvordan. Peer-netværket forsøker å bidra til økt kunnskap uten å gå en ordinær høgskole-/universitetsutdanning gjennom en etterutdanning, hvor man kan ta ulike kortvarige kursmoduler for å øke sin kompetanse ut i fra hva man har av bakgrunnskunnskap og behov, innen tema som f.eks. etikk, systemperspektivet, og åpne dialoger i praksis .


Satser på erfaringsmedarbeidere i tjenesten

Visjonen i Region Hovedstadens Psykiatri (det danske behandlingsapparatet) er en psykiatri basert på recovery, rehabilitering og nettverk med pasienten i sentrum. Kompetencecenter for rehabilitering og recovery bidrar til å realisere dette gjennom undervisning, utviklings- og forskningsprosjekter. I København kommune får alle ansatte grunnleggende opplæring i recovery.


Recoverymentor

Recoverymentor er en satsing på erfaringsmedarbeidere ansatt i botilbud, sengeposter og FACT. Fra en sped begynnelse som et pilotprosjekt i 2013, er det per dags dato ansatt over 40 recoverymentorer i fast stilling fordelt på alle sentre i regionen. Her har de arbeidsoppgaver som individuelle samtaleforløp, gruppeforløp og undervisning om recovery. I tillegg fungerer de som en brobygger mellom pasient og ansatte, til pårørende, til samfunnet og mellom tjenester. De kan for eksempel være med i personalmøter eller sammen med pasienten på møter med andre instanser, for å støtte opp om pasienten og bidra med et recoveryperspektiv.

Recoverymentorer skal bidra til:

  • Håp og optimisme for både pasienter, pårørende og ansatte.
  • Fokus på ressurser og muligheter.
  • Støtte til pasientens stemme, historie og mål.
  • Støtte i overganger i og mellom tjenester.
  • Bryte isolasjon for pasienten.
  • Øke tilknytning.
  • Bidra til mer egenkontroll for pasienten.

Det er fastsatt spesifikke krav for å bli recoverymentor: man må ha en diagnose, erfaring med innleggelse, distanse til egen sykdom og være god til å skape relasjoner. Alle gjennomgår den samme opplæringen, og de er helst to stk. på samme arbeidssted. De har  jevnlige møtepunkt med andre recoverymentorer hvor de deler erfaringer og får faglig kunnskap. Erfaringer fra tjenestene er at recoverymentorer bidrar til å styrke forståelsen av pasienter og borgere, øke håp for pasienten og ansatte, øke fokus på ressurser og muligheter, gir oppmerksomhet på språk og prosedyrer, samt bidrar til refleksjon over ansattes tankegang og praksis. Opplegget er stor grad i tråd med våre erfaringer fra Norge om hvordan man lykkes med erfaringskonsulentarbeid.


Skolen for Recovery

Skolen for Recovery får brukere/pasienter, pårørende og medarbeidere tilknyttet hospitalet mulighet til å delta på gratis kurs for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i recovery. Dette konseptet finnes i flere regioner. Temaene er inspirert av CHIME-modellen (tilknytning/tilhørighet, håp, identitet, mening, empowerment), bidrar til læring, erfaringsutveksling, mestring, samskapelse, empowerment, håp og muligheter. En kurstime består av 15 min med undervisningsopplegg, 15 min med dialog/øvelse/refleksjon/egenarbeid, og 15 min med oppsummering i plenum.

Samproduksjon ble et viktig tema på turen. Både utvikling av kurs og selve undervisningen er et likeverdig samarbeid mellom fagfolk og erfaringsmedarbeidere. På starten av kursene lager underviserne og deltakerne en felles kontrakt, som alle skal underskrive og følge. Dette bidrar til å skape et felles utgangspunkt, og at man får et større eierskap og egen rolle i opplegget. Kursene blir en gjensidig læringsprosess, hvor underviserne deler kunnskap og får ny kunnskap fra deltakere som deler av seg selv og reflekterer. I den prosessen blir nye kurs til, og tema innad i dem baseres på innspill fra deltakere. Alle undervisere gjennomgår en en-dags pedagogisk opplæring. Også tidligere deltakere har fått denne opplæringen og underviser i fremtidige kurs.