Dialogmøte i Hemne

 

Hemne kommune viser godt samarbeid med brukerorganisasjoner, og stort fokus på å fremme uavhengighet og selvstendighet hos sine brukere. KBT har arrangert dialogmøte, og fått et innblikk i hvordan kommunen jobber med psykisk helse og brukermedvirkning.

Dialogmøtenes hensikt er å bidra til at kommunens tjenesteutøvere og deres brukere skal få diskutert hvordan man skal realisere ulike mål for virksomheten. KBTs virksomhet og aktiviteter ble presentert, og Hemne kommune, ved tjenesten for psykisk helsearbeid, fortalte om sitt tilbud. Kommunen la særlig vekt på at målet med tjenesten er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. De har også et uttalt mål om brukermedvirkning i tjenesten, noe de utøver blant annet gjennom individuell plan (IP). Kommunen har også et godt samarbeid med lokale organisasjoner som Mental Helse Hemne om ulike prosjekter.

Tjenesten for psykisk helsearbeid la vekt på arbeidet med dagsenter, som er åpent to dager i uka for alle som er innskrevet i tjenesten. Hemne kommune driver forebyggingsarbeid gjennom International Child Development Program (ICDP), et kurs som tilbys alle foreldre i kommunen. Kurset handler om en tanke om at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgspersoner.

Ny tenkning at en bruker sitter i brukerråd

Et tema som ble diskutert på møtet var brukerråd i kommunen. Mental Helse Hemne, ved Gustav Gundersen, kom med innspill om at psykisk helse er et område hvor du kan få til et brukerråd. En idé er å ha ad hoc brukerråd som settes sammen for å diskutere aktuelle temaer i kommunen over en tidsbegrenset periode. Andre pasient-/brukergrupper kan også delta, f.eks. fra NAV eller rusbehandling. Det er også mulig å invitere brukere man kjenner fra før av fra tjenestene, om ikke brukerorganisasjonene har aktuelle brukerrepresentanter med relevant erfaring fra temaet som skal diskuteres.

Arbeidsformidling

NAV var aktivt til stede på møtet. NAV har som kjent innført aktivitetsplikt for personer som mottar økonomisk sosialhjelp, og i Hemne har man etablert et samarbeid hvor tjenesten for psykisk helsearbeid kan formidle personer til arbeidsaktiviteter i Teknisk, landbruk, miljø (TLM). Det virker som at NAV i Hemne er på god vei med å gi et tilbud om aktiviteter for personer som har aktivitetsplikt.

Erfaringskonsulent og evaluering

Det ble en diskusjon rundt erfaringskonsulentrollen, og hvordan man går fram for å utlyse og finansiere erfaringskonsulentstillinger. En nevnte at det er utfordrende hvis man ikke vet hvilken kompetanse man søker og får, og det var enighet om at en erfaring med psykisk helse-/rustjenester ikke nødvendigvis gjør alle til gode erfaringskonsulenter.

Vi diskuterte også hvordan man evaluerer tjenestene i en kommune. Hemne kommune gjennomfører Bedre kommune-evaluering hvert år, men opplever at det kan være utfordrende å få tilstrekkelig deltakelse i undersøkelsene. Et fokus ble hvordan man kan ha dialog med brukere av en tjeneste om tjenestenes utvikling. Å stille brukerne metaspørsmål som: «Hvordan hadde tjenesten sett ut hvis du kunne bestemme selv?» kan bidra til refleksjon og nytekning.

Tekst: Jostein Kirknes Eriksen og Ingvild M. Kvisle

Foto: Ingvild M. Kvisle og Hemne kommune