Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

På oppdrag av UNN HF ble det gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i prosjektet «Transport av alvorlig psykisk syke i UNN HF 2015/2016». Problemstillingen for evalueringen var: «Hva er pasienters erfaringer med tjenestene ved ø-hjelpsinnleggelse i psykisk helsevern?» (øyeblikkelig hjelpsinnleggelse). Lokalsykehus området til UNN HF dekker Troms og Ofoten, i tillegg har UNN psykiatrisk akuttpostfunksjon…

Les mer