Hvordan jobber KBT med Recovery?

Saken skal oppdateres…

Tekst: Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.

KBT mener at god hjelp tar utgangspunkt i brukerens behov og ønsker, slik at man sammen kan finne muligheter for utvikling og måter å jobbe med sine utfordringer på. Vi har tro på at det finnes ressurser i hvert menneske, som man ved riktig støtte kan bruke til å mestre hverdagen sin, for å få et godt og verdig liv på tross av psykisk helse- eller rusutfordringer. Dette er nettopp noe av kjernen recovery-filosofien, og vi jobber derfor for å få mer recovery inn i helsetjenestene.

I visjonen vår står det at vi arbeider for erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester. Når det gjelder brukerinvolvering på individnivå, tenker KBT at recovery er et av områdene som kan bidra til styrket samarbeid mellom fag og bruker og mer samvalg, noe som bidrar til økt brukermedvirkning. Vi er interesserte i å utforske hva recovery betyr for den enkelte og hva som er viktige elementer i en bedringsprosess, slik at helsetjenestene kan utforme hjelpen de gir på en mer treffende måte. I et større perspektiv dreier recovery seg om menneskerettigheter, arbeidslivet og sosiale arenaer på et samfunnsnivå. Dette er også noe KBT engasjerer seg for, da vi mener at aspektet som omhandler samfunn, arbeidsliv, økonomi, bolig, det sosiale livet og omgivelsene man lever i har en stor innvirkning på folks helse. Vi vil arbeide for inkludering i arbeidslivet, bedre bosituasjon, informasjon om rettigheter og for bedre holdninger til og kunnskap om psykisk helse- og rusutfordringer.

Våre arbeidsområder på recovery

KBT vil bidra til dette gjennom dokumentasjon og formidling av brukererfaringer om bedringsprosesser og recovery. Her vil blant annet Bruker Spør Bruker-evalueringer av tjenester, dialogmøter med kommuner og tjenester, fagdager med recovery som tema, foredrag på nettverk- og konferansesammenhenger, undervisning og utvikling av utdanning være områder hvor vi løfter recovery som et tema. Vi tilbyr også kurs med mål om å styrke enkeltpersoner og grupper. Verktøykassa for brukermedvirkning er et kurs i samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter, som gir en innføring i empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individ- og systemnivå. KBT har også utviklet selvstyrkingskurs, hvor temaene er selvledelse, arbeid med mål, motivasjon, kommunikasjon, konflikthåndtering og påfyll i hverdagen. Vi tilbyr også kurs for erfaringskonsulenter og arbeidsgivere, hvor recovery-orientert praksis er et sentralt tema i måten erfaringsmedarbeidere jobber på og hvordan tjenesten lager rom for dette. I samarbeid med de fire andre regionale brukerstyrte sentra i Norge er vi Knutepunkt for Recovery, som du også kan lese mer om lengre oppe i denne artikkelen. I 2018 dro vi på studietur til København for å hente gode ideer til recoeryarbeidet, les mer om hva vi ble inspirert av på turen her.

Bruker Spør Bruker

Recovery har lenge vært noe KBT har vært opptatt av, og vi har flere tidligere prosjekter og aktiviteter der dette har vært sentralt. Bruker Spør Bruker-evalueringer er en måte å jobbe recoveryorientert på med utgangspunkt i brukeres tanker om endring og ulike prosesser i tjenester. I Bruker Spør Bruker-evaluering av Sagatun Brukerstyrt Senter i 2017 hadde vi særlig fokus på dette. Vi snakket med brukerne av senteret om deres opplevelse av recovery og på hvilke måter Sagatun som treffsted- og sysselsettingsfunksjon bidro til dette. Klikk på linken for å lese mer om prosjektet og det vi fant ut om recovery!

Recoveryenttverk i Midt-Norge

Mange av de som KBT har vært i dialog med har uttrykt behov for et faglig nettverk som kan støtte dem i å finne gode måter å jobbe med recovery på. Derfor tok vi i 2018 initiativ til å starte et Recovery-nettverk i Midt-Norge, i samarbeid med NAPHA og Trondheim kommune. Målgruppen er kommuner, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner og andre miljøer som jobber for å implementere recovery-tenkning innen psykisk helse og rus. Hensikten med nettverket er å samle ulike aktører som har kommet i gang med recovery-orientering for å bidra til erfaringsutveksling og gode eksempler, diskutere muligheter, behov og utfordringer, samt å få inspirasjon og faglig påfyll.

November 2018 ble første samling i nettverket arrangert i samarbeid med NAPHA og Trondheim kommune, med temaet “Implementering av recovery – erfaringsutveksling, utfordringer og gode eksempler”. Over 70 personer deltok. Det var svært vellykket, og vi tar med oss tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne i det videre arbeidet. Les mer om første samling her.  I 2019 ble det arrangert en regional samling 12.09.19 i samarbeid med NAPHA, Trondheim kommune og Vårres brukerstyrte senter.