Hvordan jobber KBT med Recovery?

Recovery (bilde)

KBT mener at god hjelp tar utgangspunkt i brukerens behov og ønsker. Vi har tro på at det finnes ressurser i hvert menneske. Med riktig støtte kan man mestre hverdagen sin og leve et godt og verdig liv på tross av psykisk helse- eller rusutfordringer.  Dette er noe av kjernen i recovery-filosofien. KBT jobber for å styrke forståelsen av recovery på både individ-, tjeneste-, system- og samfunnsnivå.

 

KBT vil bidra til recovery på individ- og samfunnsnivå

På individnivå er vi interessert i å utforske hva recovery betyr for den enkelte, og hva somer viktige elementer i en bedringsprosess. Denne kunnskapen kan bidra til at helsetjenestene kan utforme tjenestene sine på en mer treffende måte.

I et større perspektiv dreier recovery seg om menneskerettigheter, arbeidslivet og sosiale arenaer på et samfunnsnivå. Dette er også noe KBT engasjerer seg for. Vi mener at aspektet som omhandler samfunn, arbeidsliv, økonomi, bolig, det sosiale livet og omgivelsene man lever i har en stor innvirkning på folks helse. Vi vil arbeide for inkludering i arbeidslivet, bedre bosituasjon, informasjon om rettigheter og for bedre holdninger til og kunnskap om psykisk helse- og rusutfordringer. 

Våre arbeidsområder på Recovery

KBT ønsker å styrke forståelsen for recovery gjennom dokumentasjon og formidling av brukererfaringer om bedringsprosesser og recovery. Det gjør vi gjennom

Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker-evalueringer er en måte å jobbe recoveryorientert på med utgangspunkt i brukeres tanker om endring og ulike prosesser i tjenester. I Bruker Spør Bruker-evaluering av Sagatun Brukerstyrt Senter i 2017 hadde vi særlig fokus på dette. Vi snakket med brukerne av senteret om deres opplevelse av recovery og på hvilke måter Sagatun som treffsted- og sysselsettingsfunksjon bidro til dette.

Glimt Recoverysenter (logo)

Glimt Recoverysenter

Høsten 2019 åpnet Glimt Recoverysenter på Heimdal i Trondheim. Senteret er åpent på dagtid, og skal være en møteplass for mennesker over 18 år som ønsker å være en del av et fellesskap. Her kan du komme som du er, og møte andre som ønsker å ha en meningsfull hverdag.

På Glimt kan du som deltaker holde på med ulike aktiviteter, og de som er på Glimt får være med på å bestemme hva som går an å gjøre der. Musikk har vært en  viktig del av senteret, med lydstudio, musikkrom og en musikkterapeut. Det samme gjelder kunst og annen kreativ utfoldelse - på Glimt finner du et realtivt velutstyrt kunstrom med tegne- og malesaker, perler og mer.

Glimt Recoverysenter tar utgangspunkt i CHIME-modellen.

CHIME-modellen

Det finnes flere modeller for Recovery, og en av disse er CHIME, som står for Connectedness (tilhørighet), Hope, Identity, Meaning og Empowerment. Modellen er utformet av blant andre Dr. Mary Leamy ved King's College London.

I samarbeid med Leamy har KBT jobbet med et prosjekt hvor vi blant annet har sett på hvordan CHIME-modellen er forankret i uviklingen av recovery i norske helse- og velferdstjenester.

 

Recoveryenttverk i Midt-Norge

Mange av de som KBT har vært i dialog med har uttrykt behov for et faglig nettverk som kan støtte dem i å finne gode måter å jobbe med recovery på. Derfor tok vi i 2018 initiativ til å starte et Recovery-nettverk i Midt-Norge, i samarbeid med NAPHA og Trondheim kommune. Målgruppen er kommuner, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner og andre miljøer som jobber for å implementere recovery-tenkning innen psykisk helse og rus. Hensikten med nettverket er å samle ulike aktører som har kommet i gang med recovery-orientering for å bidra til erfaringsutveksling og gode eksempler, diskutere muligheter, behov og utfordringer, samt å få inspirasjon og faglig påfyll.

- faglige samlinger, fagfolk, brukere, brukerorganisasjoner, ca 2 i året.

Recovery Knutepunkt (logo)

Knutepunkt for Recovery

Sammen med de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene utgjør vi Knutepunkt for Recovery. Knutepunktet startet som et samarbeidsprosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene, som resulterte i en rapport i 2019 (PDF).  I dag ønsker sentrene å bidra som ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom erfaring og fag i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud.  Det gjør de ved å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Nasjonal konferanse for Recovery

De Regionale Brukerstyrte Sentrene har gått sammen med NAPHA og Erfaringssentrum  om å arrangere en nasjonal konferanse for recovery - Ingenting om oss uten oss. I tillegg står en rekke organisasjoner og aktører oppført som samarbeidspartnere.

Etter to år med pandemi og usikkerhet, kunne den endelig gjennomføres høsten 2022.  Konferansen har undertittelen - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Det blir ansett som viktige aspekter for at folk skal kunne oppleve recovery.

Recovery Knutepunkt (logo)