Juni Raak Høiseth

Stilling: Prosjektkoordinator
Telefon: +47 988 88 298
E-post: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no


Arbeider med

Barn- unge og brukermedvirkning, men jobber også med andre prosjekter, Bruker Spør Bruker evalueringer, undervisning og formidling og medforskning.

Utdanning

Jeg har en selvkomponert bachelorgrad med vekt på kulturformidling og drama. Høsten 2017 starter jeg opp som deltidsstudent på masterutdanning i Helse- og sosialfag, Meistring og myndeggjering ved Høgskulen i Volda.

Erfaringsbakgrunn

Jeg har egenerfaring med psykiske helseutfordringer, hovedsakelig i form av spiseforstyrrelser. I den forbindelse er jeg også svært aktiv i brukerorganisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser. Jeg er interessert i de fleste former for kunstneriske uttrykk, og liker å utforske spenningsfeltet mellom kunst, opplysning og formidling. Har i den forbindelse utviklet formidlingskonseptet «Det friske i det syke» som er en dokumentarisk forestilling som tar for seg min egen tilfriskningsprosess.  Manuset er en sammenstilling av egne dagboksnotater og behandleres journalnotater. Forestillingen har blitt mye brukt som utgangspunkt for faglige diskusjoner og refleksjoner både for studenter, fagfolk og brukere.

Ønsker å bidra med

Jeg ønsker å rette mer fokus på barn- unge og brukermedvirkning. Tradisjonelt sett er dette en gruppe som ikke alltid har kommet til ordet.  Jeg synes det er viktig at vi får løftet fram deres egne stemmer slik at tjenestene kan utvikle seg etter hvilke behov denne gruppen har. Jeg er også opptatt av hvordan helsepersonell møter brukere. Hva kjennetegner et godt møte, hvordan utvikler man gode relasjoner?

Prosjektportefølje

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team»

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

Høiseth, J. R., Alexandersen, A. & Pettersen, G. (2018). Veien ut av spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Bergen: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.

Norvoll, R., Høiseth, J. R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Brattland, H., Høiseth, J. R., Burkeland, O., Inderhaug, T. S., Binder, P. E. & Iversen, V. C. (2016). Learning from clients: A qualitative investigation of psychotherapists’ reactions to negative verbal feedback. Psychotherapy Research. doi: 10.1080/1053307.2016.1246768

Høiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet «Min stemme teller». Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 134-139. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15.

Høiseth, J. R. (2016). Det finnes ingen F for frisk. A. K. Bergem (Red.), Kroppen i psykoterapi (s. ). Oslo: Gyldendal akademisk

Høiseth, J. R. (2013). November er trist. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.