Litteratur om brukermedvirkning for voksne

Se våre engelske ressurssider for litteratur på engelsk.

Offentlige dokumenter

Bøker

 • P. Askheim, I. M. Lid, S. Østensjø (Red.), Samproduksjon i forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Vold Hansen, G. (2019). Organisering av individuell brukermedvirkning. I C. Bjørkquist & M. Jerndahl Fineide (Red.), Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester (s. 47–67). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Chudasama, K. M. (2017). Brukermedvirkning og sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Valla, B. (2014). Videre : hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Myhra, A.B. (2012). Fra bruker til samarbeidspartner: realisering av brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Jenssen, A. G. (red.) & Tronvoll, I. M. (2012). “Brukermedvirkning”. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Borg, M. & Kristiansen, K. (red.). (2009). Medforskning – å forske sammen for kunnskap i psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Storm, M. (2009). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ulvestad, A.K., Henriksen, A.K., Tuseth, A.G. & Fjeldstad, T. (red.). (2007). Klienten – den glemte terapeut: brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Andreassen, T. A. (2005). Brukermedvirkning i helsetjenesten. Arbeid i brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rapporter og publikasjoner

Forskningsartikler