Recovery: kurs og utdanning

 Opplæring, utdanning, kurs og foredrag

 Kurs og foredragskonsepter

  • KoRus (Kompetansesenter Rus) Vest Stavanger – Tilbyr foredrag for ansatte innen rus og psykisk helse, om personer med rusutfordringer sin erfaring med tilfriskningsprosess, behandling og tilrettelegging av tjeneste med utgangspunkt i recovery-perspektiv.
  • RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) – En landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Organisasjonen tilbyr foredrag og undervisning til blant annet helsetjenester innenfor temaer knyttet til brukere og pasienter innen psykisk helse og rus. Sentrale punkter er mellom annet selvhjelp og mestring, rusfrihet og skadereduksjon, oppfølging og integrering, pasientforløp, motivasjon og motstand, og hvordan å møte brukeren/pasienten.
  • MARBORG – Tilbyr undervisning og veiledning for helsetjenester og ansatte på rusfeltet, om tema som brukermedvirkning på systemnivå, brukerstyrte tiltak, arbeid og aktivitet.
  • Skolen for Recovery (Danmark) – Tilbud til brukere/pasienter, pårørende og medarbeidere tilknyttet hospitalet om å delta på gratis kurs for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i recovery. Dette konseptet finnes i flere regioner. Temaene er inspirert av CHIME-modellen (tilknytning/tilhørighet, håp, identitet, mening, empowerment), bidrar til læring, erfaringsutveksling, mestring, samskapelse, empowerment, håp og muligheter. Kursene utvikles og holdes av personer med faglig bakgrunn og erfaringsbakgrunn.
  • De regionale brukerstyrte sentra, les mer lengre ned på siden.