Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Prosessleder i Bruker Spør Bruker Kurset for deg som vil lære å lede fokusgruppeintervju har erfaring med å bruke helsetjenester, fortrinnsvis psykisk helse- eller rustjenester Om kurset Bruker Spør Bruker (BSB) er er intervjumetode hvor personer med egenerfaring fra å være bruker av helsetjenester, evaluerer tjenestene sammen med andre brukere. Du vil lære å lede…

Les mer

Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker (BSB) KBT har vært regional kompetansebase for Bruker Spør Bruker (BSB) siden 2006. Metoden ble utviklet av Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund i prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring» fra 1997 til 2000 (Bjørgen og Westerlund 2000). Bruker Spør Bruker er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike…

Les mer

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Bruker Spør Bruker (BSB) er er intervjumetode hvor personer med egenerfaring fra å være bruker av helsetjenester, deltar i evaluere tjenestene sammen med andre brukere. Du vil altså lære å lede en type intervjuprosess for å hente kunnskap fra andre brukere av helsetjenester. Tanken er at du som bruker har spesielt gode forutsetninger for å…

Les mer

Veien ut av en spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Rapport fra en Bruker Spør Bruker-undersøkelse

Vi har gleden av å dele vår nylig utgitte rapport, som vi håper kan bidra til økt forståelse og kunnskap om tilfriskningsprosesser ved spiseforstyrrelser sett fra et brukerperspektiv. Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og UiT, Norges Arktiske Universitet gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun brukerstyrt senter er et av fem regionale brukerstyrte sentere i Norge. De tilbyr blant annet musikkverksted, kreativt verksted, lavterskelarbeid og arbeidspraksis, recoveryverksted og verktøykassakurs. Sagatun kontaktet KBT med ønske om å evaluere deres tilbud, og på bakgrunn av det ble det gjennomført en Bruker Spør Bruker(BSB)-undersøkelse i juni 2017. Totalt ble 19 av senterets…

Les mer

Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

På oppdrag av UNN HF ble det gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i prosjektet «Transport av alvorlig psykisk syke i UNN HF 2015/2016». Problemstillingen for evalueringen var: «Hva er pasienters erfaringer med tjenestene ved ø-hjelpsinnleggelse i psykisk helsevern?» (øyeblikkelig hjelpsinnleggelse). Lokalsykehus området til UNN HF dekker Troms og Ofoten, i tillegg har UNN psykiatrisk akuttpostfunksjon…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

I 2016 innledet Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE) et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i frivillig sektor, representerer et viktig supplement til det ordinære hjelpeapparatet for personer som vil et…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART)

Effektiv samhandlingsutvikling (ESAU) er et samarbeidsorgan for forskning og evaluering, som arbeider med utvikling av tjenestetilbudene for mennesker med psykiske lidelser. KBT ble spurt av ESAU om å gjennomføre en evaluering av Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART), et ambulant tjenestetilbud i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Trondheim kommune. PART sørger for rask bistand, sterk behandling og rehabilitering,…

Les mer