Brukeres erfaringer med legemiddelfrie behandlingstilbud

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene et oppdrag om å etablere legemiddelfri behandling. I oppdraget står det at «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.»

Med frist til juni 2016 arbeidet regionene hardt med å forbedre kunnskapsgrunnlaget og praksis rundt legemiddelfrie alternativer. Oppstarten og den videre utvikling skal nå evalueres med Bruker Spør Bruker-metoden.

Målet er å innhente erfaringer fra brukere som har benyttet seg av tilbudene. Vi vil se nærmere på hvorvidt de har fått imøtekommet deres behov, ønsker og forventninger. Hva er de gode grepene, og hvordan fungerer praksisen rundt søknadsprosess, tilgjengelighet, behandlingsinnhold og medvirkning i tilbudet?

KBT vil gjøre en sammenstilling av de spesifikke tilbudene som er etablert for legemiddelfri behandling. Dette vil ta i betraktning blant annet:
Hvor tilbudet ligger geografisk
Kapasitet
Døgntilbud, dagtilbud, og poliklinikk
Hvilke diagnosegrupper som gis et tilbud
Hvilken behandling som tilbys
Hvordan tilbudene vurderes i forhold til det oppdraget som er gitt fra HOD
Hvordan tilbudene vurderes i forhold til de protokoller regionene har avtalt med brukerorganisasjonene.

Vi i KBT ser fram til et godt samarbeid med helseregionene i noe vi anser for å være et viktig og omfattende prosjekt.