Min Stemme Teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger

I 2017 fikk KBT støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse til å videreføre «Min Stemme Teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt, hvor vi skal videreutvikle og prøve ut Bruker Spør Bruker-metoden  for ulike unge aldersgrupper og tjenester. I 2017 ble det gjennomført en evaluering ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger for aldergruppen 12-18 år og deres pårørende.

En gruppe prosjektmedarbeidere i alderen 18-24 år som har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester fikk opplæring i Bruker Spør Bruker, og deltok i utforming av intervjuguide, gjennomføring av intervju, analysearbeid og rapportskriving. I evalueringen har vi spurt ungdommene og deres pårørende om erfaringer med tilbudet og om hva som var viktig for dem i møte med tjenesten. Fremtredende tema var relasjon, behandlerrolle, innflytelse og medvirkning, samarbeid med skole og pårørende og overganger i behandlingen. 12.12.2017 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra BUP der funnene ble presentert og diskutert. Målet var å sørge for at brukere av BUP og deres pårørende fikk formidlet erfaringene på selvstendig grunnlag, for å så bringe funnene videre til systemnivå for å sikre at tjenestene kontinuerlig utvikler seg etter barn og unges erfaringer og synspunkter. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

Forfattere:

Christina Kildal
Juni Raak Høiseth
Pernille Letrud
Ida Therese Håverstein
Dagfinn Bjørgen
Anne R. Benschop

Illustratør:

Anne R. Benschop

Rapport:

Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger