Recoverynettverk i Midt-Norge

Hvordan kan vi definere det smertefulle i livet?

Torsdag 12.09.2019 var det regional samling for recoverynettverk i Midt-Norge for å sette recovery på dagsorden. Samlingen ble avholdt i samarbeid mellom KBT, Vårres, NAPHA og Trondheim kommune. Sammen med 5 andre regionale sentre satser KBT å etablere recoveryknytepunkt for å styrke utviklingen av recovery.

Flere og flere aktører ønsker å jobbe recoveryorientert men møter på vansker på veien i implementeringen. Den regionale samlingen på torsdag deltok i workshops, utveksling av erfaringer og diskuterte temaer ink. recovery i praksis, livskvalitet, ansvarsforskyvning, Implementering, rettigheter og pakkeforløp for å belyse, utvide og spre kunnskap om recoveryorientert arbeid.   

Innledningsvis presenterte Steinar Trefjord og Tor Arne Riskedal fra Jæren Recovery College hva som kan ligge i begrepet «Recovery College» som konsept, både nasjonalt, internasjonalt og deres eget konsept på Jæren. Gutta fra Sandnes recoveryskole delte innsikt i hvor viktig det er å skape et tilbud med fokus på likeverdighet i samskaping. Erfaring og fag skal utfylle hverandre og være representert i utformingen av recovery. Trefjord diskuterte også hvordan man kan belyse det smertefulle i livet uten å definere det som sykdom. Viktigheten av å legge til rette for en personlig prosess ble lagt frem, der personen selv kan skape en positiv identitet og redusere plassen til det smertefulle i livet.

Vegard Eide Dall og Torbjørn Svendsen fra Mestringsteamet i Trondheim kommune presenterte deres recoveryarbeid, veien dit og hvordan hjelpe de som ikke ønsker hjelp. Videre fortalte de fra eget arbeid hvordan brukere selv hadde friheten til å velge kontaktbehov, og hvem de ønsket å ha kontakt med. Et nyttig verktøy her var deres kreasjon av «valgkort» med oversikt over ansatte og deres kompetanse og personlige interesser. Disse valgkortene ble brukt som en presentasjon av de ansatte ovenfor brukerne for å kunne velge hvem de ønsket å ha primærkontakt med. Mestringsteamet la også frem erfaringen av hvor viktig det er å handle og ta tak fra første stund av, og ikke la det bli med bare praten.   

Fra Regional brukerstyrt senter Vårres ga Arthur Mandal et godt eksempel på mestringskurs som var fleksible i innhold ut fra deltakernes ståsted og ønsker. Deltakerne i kurset har også fått likepersonsstøtte. Det å gi mestringsverktøy var sentralt for kursene og bevisstgjøring på egne og andres reaksjonsmønstre. 

Ottar Ness fra NTNU satte skråblikk, motstand og rettigheter på agendaen. Tematikken rundt fagfolk sin rolle og posisjoner som de kan innta når det blir skvis mellom brukernes behov og krav i tjenesten ble diskutert. Det er viktig fremover å diskutere hvordan recovery ser ut og ikke kritisere og diskutere hva recovery er. Begrepet «normal» eksisterer egentlig ikke, og det er viktig at alle mennesker må få definere egne verdier, og velge hvilket liv de ønsker leve. Ness siterte Cormac Russell «Ask what´s strong, not what´s wrong, and use what´s strong to fix whats wrong».

Elisabeth Rauboti fra KBT Presenterte det nye samlingspunktet som skal opprettes på Heimdal og hadde gode refleksjoner over hvordan treffsteder kan oppleves stigmatiserende som gjør at et tilbud som Heimdal Treffsted må få et navn og profil som kan gå forbi dette. Det å ha et godt samarbeid i tjenesten som gjør at man kan gjøre seg kjent med bistand kan være nødvendig for å gjøre tilbud tilgjengelig. 

Det var 77 deltakere på samlingen, både kommuner og DPS var representert. Recoverynettverk vil være en viktig arena for refleksjon og arbeid med recoveryorienterte tjenester i Midt-Norge.