Bruker Spør Bruker-evaluering – Steinkjer kommune

I 2006 sa Steinkjer kommune seg villig til å være med på en pilotundersøkelse for Bruker Spør Bruker. Kommunen rekrutterte deltakere til intervjuer fra ulike tjenester innen psykisk helse. Intervjuene ble gjennomført med hjelp av en temaguide utarbeidet av prosessledere i Bruker Spør Bruker og ansatte kommunen.

En av tilbakemeldingene fra brukerne av arbeidspraksistiltakene i kommunen var at det er viktig å se helheten i livssituasjonen til den enkelte bruker. Individuell plan (IP) var ukjent for mange. Det ble pekt på at kommunen hadde store utfordringer i å informere om sine ulike tiltak. Deltakerne hadde ulike oppfatninger om hvorvidt kommunen la opp til brukermedvirkning. Hvor stor grad brukerne følte at de hadde reell innflytelse varierte mellom de ulike tiltakene.

En gjennomgående utfordring lå i det å avgrense antall «hjelpere», og en fast kontaktperson for hver bruker ble etterlyst.

 

Forfatter:

Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker evaluering, Steinkjer kommune – Delrapport I – «Nå er det endelig noen som har kleppa tak i meg…»

Bruker Spør Bruker, Steinkjer kommune (2007)