KBT med brukererfaring i Steinkjer

Det hele startet med en appell

Prosjektmedarbeider i KBT, Geir, har det siste året engasjert seg mye rundt tilbudene for mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri i Steinkjer. Nå deler han sin brukererfaring i arbeidsgrupper, slik at den kan komme dagens tjenestemottakere til gode.

Det hele startet da han ble spurt om å holde en appell på verdens overdosedag, 31. august 2020. Appellen der han snakket om håp, respekt og inkludering ble godt tatt i mot, og for Geir ble det inngangsporten til et samarbeid med kommunen.

Geir Småvik holder appell (bilde)
Geir Småvik holder appell i anledning verdens overdosedag 31. august 2020

Invitert inn i arbeidsgruppe for lavterskeltilbud

Med 30 års erfaring som bruker med ROP-lidelse (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) har Geir god kompetanse på hva mennesker med lignende utfordringer i livet har behov for. Det har Steinkjer kommune benyttet seg av.

Da et lavterskeltilbud Geir tidligere har vært en del av ble bestemt avviklet uten at det forelå nye tilbud til brukergruppen, ble han spurt om å stille opp i lokalavisa. Intervjuet førte til at enhetslederen for rus og psykiatri i Steinkjer kommune tok kontakt. Ville han bidra i en arbeidsgruppe som skulle se på nye lavterskeltilbud for denne gruppen? Det ville han selvfølgelig.

Brenner for å hjelpe de umotiverte

Samarbeidet har båret frukter, og nå er det etablert et nytt lavterskeltilbud i Steinkjer som Geir er godt fornøyd med. Tilbudet favner brukere som har litt motivasjon i sin egen bedringsprosess. Nå ønsker Geir å jobbe for å hjelpe den gruppen han brenner aller mest for: mennesker som mangler den nødvendige motivasjonen i bedringsprosessen.

«Jeg tror at med rett oppfølging, riktige og nødvendige tiltak for å øke selvfølelsen hos denne gruppen, kan vi skape motivasjon. Derfor er det viktig at det finnes tilbud hvor det ikke stilles krav til rusfrihet i startfasen, og som bidrar til å gi en meningsfull hverdag. I tillegg er det viktig å skape gode og trygge boforhold for brukerne hvor de i best mulig grad kan integreres i et lokalsamfunn og ikke bli stigmatisert ut fra psykisk lidelse eller rusproblematikk.»

Bidrar med egen brukererfaring i arbeidsgruppe for å bedre boforhold for ROP-gruppen

Geirs innsats i Steinkjer stopper ikke der. Etter å ha holdt et innlegg på et webinar om boliger til mennesker med ROP-lidelser, ble han invitert inn i en ny arbeidsgruppe. Denne skulle se på bedre boforhold for ROP-gruppen. Nå står nye botilbud på trappene, noe som gleder Geir stort.

“Det fine er at jeg som medarbeider i KBT har mulighet til å bruke min 30-årige livserfaring som bruker med ROP-lidelse sammen med kunnskap jeg tilegner meg gjennom prosjekter i KBT og Steinkjer kommune, til nytte for mennesker som trenger spesielt tilrettelagte tjenester.»

Ønsker du å booke Geir som foredragsholder?

Geir holder gjerne fordrag om tema som ROP, tilrettelegging av tjenester i kommuner og bruk av tvang. Ta kontakt, så ser vi hva vi får til sammen.

KBT har også flere foredragsholdere som kan ta for seg tema innen brukererfaring og tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus.

Geir Småvik (bilde)