Min Stemme Teller – Evaluering av Stangehjelpas tilbud til barn og unge

Bilde: Fra venstre: Prosjektleder Juni Raak Høiseth og prosjektmedarbeidere Ellinor Elvrum Evensen, Johanne Bakken Moe og Christina Kildal. Prosjektmedarbeider Liva Elvira Myrvold Nynes var ikke til stede.

I 2017 fikk KBT støtte fra Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) gjennom Rådet for psykisk helse til å videreføre «Min Stemme Teller» som et 3-årig metodeutviklingsprosjekt, hvor vi skal videreutvikle og prøve ut Bruker Spør Bruker-metoden for ulike unge aldersgrupper og tjenester. Formålet er å utvikle en metode for reell brukermedvirkning for barn og unge. Som en del av dette prosjektet har KBT gjennomført en evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge sitt tilbud. Stangehjelpa er et gratis lavterskel helsetilbud for alle innbyggerne i Stange kommune.

En gruppe prosjektmedarbeidere i alderen 18-23 år som har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester fikk opplæring i Bruker Spør Bruker, og deltok i utforming av intervjuguide, gjennomføring av intervju, analysearbeid og rapportskriving. I evalueringen har vi spurt i alt 9 ungdommer i Stangehjelpa om deres erfaringer med tilbudet og om hva som var viktig for dem i møte med tjenesten. Fremtredende tema var viktigheten av et lavterskeltilbud uten diagnosefokus, innflytelse og medvirkning, relasjon til behandleren, og tilbakemeldingsverktøyet FIT. 13.06.2019 ble det holdt en dialogkonferanse med ansatte fra Stangehjelpa Team barn og unge der funnene ble presentert og diskutert. Målet var å sørge for at ungdommene fikk formidlet erfaringene på selvstendig grunnlag, for å så bringe funnene videre til systemnivå for å sikre at tjenestene kontinuerlig utvikler seg etter deres erfaringer og synspunkter. Resultatene fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltakerne og ansatte hos BUP.

Forfattere:

Juni Raak Høiseth
Christina Kildal
Johanne Bakken Moe
Ellinor Elvrum Evensen
Liva Elvira Myrvold Nynes

Illustratør:

Anne R. Benschop

Rapport:

Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Evensen, E. E. & Nynes, L. E. M. (2019). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av Stangehjelpa Team barn og unge, Stange kommune (KBT-rapprt nr. 1/2019). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.